Odluke u ime građana: Partnerstvo za javnu rasvetu – I bi svetlo do marta 2020. godine?

  05 novembar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Javna rasveta bi na teritoriji opštine Bečej trebalo da bude rekonstruisana do marta 2020. godine, izjavio je predsednik opštine Dragan Tošić 27. septembra, kada je održana sednica Skupštine opštine na kojoj uprkos sumnjama predstavnika opozicije Milana Bokuna (odbornička grupa „Samo lokalno“) i Ištvana Tarija (DZVM) o tome da li će projekat rekonstrukcije javne rasvete biti zaista ostvaren kako je predviđeno, te da li je ovaj posao povoljan za građane, odbornička većina u bečejskom parlamentu – SNS, POKS, SVM – donela je odluku o davanju saglasnosti na konačan nacrt javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mere uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Bečej.

U toj odluci Skupštine opštine piše: „Daje se saglasnost na konačni nacrt javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Bečej zaključen između javnog partnera opštine Bečej i privatnog partnera, Keep light doo Beograd i Esco Elios doo Novi Sad i društva posebne namene LED BČJ d.o.o. Beograd-Čukarica. Daje se ovlašćenje predsedniku opštine Bečej da potpiše javni ugovor u ime opštine Bečej“.
Ugovor sa predstavnicima privatnog partnera kao ovlašćeno lice lokalne samouprave 2. oktobra potpisao je predsednik opštine.

Rok za rekonstrukciju javne rasvete na teritoriji opštine je 6 meseci.

Ponuda „Keep light“ i „Esco Elios“ vredna 2,3 miliona evra

Odluku o dodeli ugovora u otvorenom postupku javne nabavke za odabir privatnog partnera i dodelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje usluga rekonstrukcije i dugogodišnjeg održavanja dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bečej 7. avgusta je doneo predsednik opštine Bečej Dragan Tošić u svojstvu ovlašćenog lica naručioca (opštine).

Posao je dobila grupa ponuđača – jedina ponuda u postupku javne nabavke – sastavljena od „Esco elios“ d.o.o. iz Novog Sada sa adresom u Bulevaru Evrope 23, kao nosioca posla i članova grupe „Keep light“ d.o.o. iz Beograda Trgovačka 16 a i „Ogranak U light“ kft. iz Novog Sada, sa istovetnom adresom sedišta kao i nosilac posla (Bulevar Evrope 23).

Gde je treći član grupe ponuđača i šta je „Led BČJ“?

Međutim, u konačnom nacrtu javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja koji je 27. septembra usvojen u bečejskom parlamentu, a potom je objavljen i u Službenom listu opštine, kao izvršioci posla pominju se samo „Keep light“ i „Esco elios“, ali ne i „Ogranak U light“ kft. iz Novog Sada, koji se u postupku javne nabavke nalazio u grupi ponuđača.

U konačnom nacrtu ugovora se kao treća firma pojavljuje društvo posebne namene, „Led BČJ“ d.o.o. iz Beograda/Čukarice.

U konačnom nacrtu ugovora javno-privatnog partnerstva piše da je obaveza izvršioca (privatni partner) da osnuje društvo posebne namene i otvori račun posebne namene, a precizira se da odmah nakon zaključenja ugovora a najkasnije u roku od 30 dana od zaključenja, izvršilac je obavezan da osnuje novo društvo za posebne namene.

Društvo za posebne namene „Led BČJ“ d.o.o, po podacima sa sajta Agencije za privredne registre, osnovano je 9. septembra ove godine, pre nego što je vladajuće većina odbornika Skupštine opštine Bečej 27. septembra dala saglasnost na konačan nacrt ugovora za javno-privatno partnerstvo za rekonstrukciju javne rasvete.

Društvo posebne namene služi „isključivo i samo za potrebe realizacije projekta javno-privatnog partnerstva. Osnivačka i upravljačka prava uređuju se Osnivačkim aktom i uređuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava. Društvo za posebne namene je u 100% vlasništvu privatnog partnera“, piše u konačnom nacrtu ugovora.

Nadzorni odbor firme svake godine do 30. maja priprema izveštaj o rezultatima poslovanja i postignutim finansijskim uštedama i o tome pismeno izveštava Skupštinu opštine Bečej.

Godišnja naknada privatnom partneru 180.544 evra

Što se naknade privatnog partnera opštine tiče u vreme trajanja partnerstva u odluci o dodeli ugovora pominjanoj grupi ponuđača se navodi da je ukupna godišnja naknada privatnom partneru opštine 180.544 evra (partnerstvo bi trebalo da traje 13 godina).

Ponuda izabrane grupe ponuđača bila je 277.635.515 dinara bez PDV-a, to jest 2,3 miliona evra za vreme trajanja projekta od 13 godina, iliti 180.544 evra godišnje.

Inače, jedan od uslova javne nabavke bio je da ukupan godišnji poslovni prihod ponuđača mora biti 200 miliona dinara ili više za poslednje tri godine. U odluci o dodeli ugovora piše da su dostavljeni bilansi stanja i uspeha za poslednje tri fiskalne godine (2015, 2016, 2017) za svakog člana grupe ponuđača, gde je iskazan ukupan godišnji poslovni prihod u iznosu od 1.234.495.000 dinara (dva od tri ponuđača postoje tek od sredine i kraja 2016. godine; prim. nov).

Opština bi plaćala naknadu partneru iz uštede

U konačnom nacrtu ugovora sa privatnim partnerom piše da je predmet ugovora sprovođenje mera uštede energije sa ciljem efikasnijeg korišćenja energije i odgovarajućeg smanjenja emisije ugljen-dioksida, kao i smanjenje operativnih troškova ugovornog objekta.

Projektom, na koji je Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Srbije dala saglasnost, a čiji je predlog vladajuća većina odbornika u Skupštini opštine Bečej u novembru prošle godine prihvatila, navodilo se da bi ostvarenje projekta javno-privatnog partnerstva rekonstrukcije i dugogodišnjeg održavanja dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bečej poboljšalo kvalitet javne rasvete.

Novac za sprovođenje odluke će biti obezbeđen u budžetu opštine nakon donošenja odluke o izboru privatnog partnera, „tako što bi se iz ostvarene uštede plaćala naknada izabranom privatnom partneru, što će biti regulisano javnim ugovorom“, pisalo je u materijalu koji je usvojen na sednici Skupštine opštine Bečej.

Zamena 5.009 neefikasnih svetiljki LED svetiljkama

U konačnom nacrtu ugovora javno-privatnog partnerstva piše da svojina na instalacijama, delovima instalacija, odnosno opremi koje izvršilac (privatni partner) u toku sprovođenja mera uštede energije (MUE) ugradi ili na drugi način inkorporira u ugovorni objekat prelazi na naručioca (opština) pošto ugovorne strane potvrde dnevnik aktivnosti u periodu implementacije i započne period garantovanja, osim ako nije drugačije regulisano važećim propisima.

U slučaju da izvršilac u toku perioda garantovanja bude imao obavezu da o svom trošku instalira opremu, instalacije, odnosno delove instalacija, svojina na ovim merama uštede energije prelazi na naručioca nakon što ugovorne strane verifikuju ove aktivnosti (svojim potpisom i pečatom na posebnom dokumentu), osim ako nije drugačije regulisano važećim propisima.

Projektom je bila predviđena zamena 4.591 stare, neefikasne svetiljke novim LED svetiljkama i metal halogenim sijalicama, ali će biti promenjeno 5.009 svetiljki.
Projektom treba da budu obuhvaćena naseljena mesta Bečej, Mileševo, Bačko Gradište, Bačko Petrovo Selo, Poljanice, Mileševo-Drljan i Radičević.

Dosadašnja prosečna godišnja potrošnja električne energije za javnu rasvetu u opštini bila je 2.843.227 kWh a prosečni godišnji trošak za električnu energiju bio je 22.339.234 dinara.
Opština je prosečno godišnje za održavanje javne rasvete izdvajala 6 miliona dinara.

Kolika je garantovana ušteda?

U konačnom nacrtu ugovora javno-privatnog partnerstva se navodi da „Izvršilac garantuje da će primena MUE, od početka do kraja perioda garantovanja smanjiti operativne troškove ugovornog objekta najmanje u visini garantovane uštede koja iznosi: 2.537.378,48 evra + PDV, garantovana ušteda za obračunski period 195.182,96 evra+ PDV. Na osnovu ugovora, Naručilac nema pravo na dodatna potraživanja od Izvršioca, izuzev garantovane uštede, odnosno penala za neizvršenje ugovornih obaveza. Garantovana ušteda će biti podeljena između Naručioca i Izvršioca u skladu sa procentom podeljene uštede (PPU) za svih 13 godina: 7,5 % je udeo koji pripada

Naručiocu (PPU Naručioca), a 92,5 % je udeo koji pripada Izvršiocu (PPU Izvršioca), u skladu sa ponudom Izvršioca“ .
Piše i da se naknade izvršioca sastoje iz osnovne naknade, naknade za održavanje i dodatne naknade.

Naknade za privatnog partnera

U konačnom nacrtu ugovora javno-privatnog partnerstva navodi se da je period reagovanja na prijavu kvarova u roku od najduže 48 časova od časa prijave.

Navodi se i da od početka perioda garantovanja, za svih 13 godina garantovanja izvršiocu „pripada naknada (uračunata osnovna naknada i naknada za preventivno i operativno održavanje). Za svaki obračunski period vrši se plaćanje naknade na kraju svakog meseca u visini jedne dvanaestine godišnje naknade“, a to, kako se navodi, „iznosi na mesečnom nivou 15.045,35 evra, uvećano za PDV i isključujući bilo koje drugo potraživanje“.

S druge strane, u slučaju neostvarene garantovane uštede u obračunskom periodu zbog loših rezultata primene MUE od strane izvršioca, izvršilac je obavezan da plati penale.

Opširnije o pojedinostima iz konačnog nacrta ugovora možete čitati u Službenom listu opštine Bečej broj 17, koji je objavljen 27. septembra ove godine.

Predviđene blagodeti buduće rasvete

Po projektu rekonstrukcije rasvete obaveze privatnog partnera bile bi da obezbedi finansijska i tehnička sredstva za sprovođenje rekonstrukcije javnog osvetljenja u lokalnoj samoupravi: pripremu i izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova; izvođenje radova na lokacijama postojećeg javnog osvetljenja sa zamenom svetiljki javnog osvetljenja štedljivim LED svetiljkama; nabavku, transport, demontažu, montažu, odlaganje stare opreme i instaliranje opreme za upravljanje delom sistema javnog osvetljenja; izradu projekta izvedenog stanja javnog osvetljenja opštine Bečej sa katastrom javnog osvetljenja nakon završetka radova – implementaciju mera uštede energije i dostavu toga javnom partneru; garantovanje uštede u potrošnji električne energije javnom partneru u skladu sa ugovorom.

Obaveze opštine bile bi da snosi troškove za potrošenu električnu energiju i troškove distributivnog sistema; isplaćuje godišnje naknade na mesečnom nivou privatnom partneru u trajanju od 13 godina.

Konstatuje se i da sadašnji sistem javnog osvetljenja u opštini neefikasan i zastareo, da ne obezbeđuje kvalitetno osvetljenje i postoje veliki troškovi za energiju i održavanje.

Najvažniji rezultati rekonstrukcije rasvete bili bi, piše u projektu, da investiciju finansira privatni partner, opština se kreditno ne zadužuje, već iz ostvarene uštede plaća naknadu za primenu mera energetske efikasnosti privatnom partneru u periodu od 13 godina. Prema podacima iz projekta, nakon isteka perioda implementacije mere uštede energije (odmah nakon puštanja novog sistema u rad), nova oprema prelazi u vlasništvo lokalne samouprave.

Po računici iz projekta uštede u troškovima električne energije iznose najmanje 76%, računajući jediničnu cenu za potrošenu energiju koja važi sada. Taj iznos je najmanje oko 142.657 evra godišnje, s tim da se ne sme zanemariti planirano povećanje cene električne energije od oko 80% za vreme trajanja projekta. Taj rast se neće desiti odjednom, ali se u poslednjoj godini efekat ove uštede procenjuje na oko 256.000 evra.

Troškovi održavanja sistema, koji trenutno iznose oko 50.000 evra godišnje, primenom ovog projekta se svode na 0 evra, pa je ušteda na njima 100%.

Maksimalan iznos naknade privatnom partneru za primenu mera uštede energije koja obuhvata rekonstrukciju, finansiranje, održavanje, upravljanje i garantovanje za kvalitet i uštede sa svim pratećim troškovima, je 181.183 evra godišnje u fiksnom iznosu.
U tom smislu minimalni pozitivni efekat za opštinu, kada se odbiju svi troškovi i naknade iznosi minimalno 5% sadašnjih troškova, to jest oko 11.900 evra godišnje, piše u projektu.

Ko je ko?

„Keep light“ je osnovan u aprilu 2000. godine, direktor i zakonski zastupnik firme je Radovan Đumić, a ostali zastupnici Zoran Stamenković i Predrag Jović. Vlasnik firme je Đumić sa uplaćenim novčanim ulogom od 30.502 dinara, koliko iznosi i osnovni kapital firme.

„Esco Elios“ osnovan je u decembru 2016. godine, zakonski zastupnik je direktor Silvester Horvat čiji je 85 odsto društva, sa nešto više od milion dinara uplaćenog novčanog uloga, a 5 odsto je u vlasništvu Nore Gombar (61.500 dinara) i 10 odsto u vlasništvu Petra Putnika (123.000 dinara). Osnovni kapital firme je 1.230.000 dinara.

Društvo posebne namene „LED BČJ“ d.o.o. registrovano je, piše na sajtu Agencije za privredne registre, 9. septembra 2019. godine, vreme trajanja firme je ograničeno do 7. avgusta 2034. godine. Zakonski zastupnici su Zoran Stamenković, direktor i Silvester Horvat, takođe direktor. Nadzorni odbor čine Ivana Bašanović, Viđenko Vujinović i Andrea Štajer. Vlasnici (članovi) firme su sa po 50 odsto udela „Keep light“ i „Esco Elios“ sa novčanim ulogom od po 250.000 dinara, te osnovni kapital firme iznosi pola miliona dinara.

K.D.F. i R.M. (8. deo)
Projekat „Odluke u ime građana 2019“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
(Tekst je objavljen 7. oktobra u 784. broju Bečejskog mozaika)Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija