Odluke u ime građana: Kodeks – mrtvo slovo na papiru ako se ne primenjuje

  05 novembar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dokument koji bi trebalo da bude izuzetno važan, ako ga oni kojih se tiče, poštuju, a „zove se“ Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Bečej, usvojen je 28. oktobra na sednici Skupštine opštine Bečej.

Time se stavlja van snage prethodni kodeks, jedva godinu dana star, o čijoj sudbini, to jest „rezultatima“ javnost ne zna ništa.

Ništa se ozbiljno u novom kodeksu ne menja, a ovaj kodeks, kao i bilo koji drugi, jeste skup pravila ponašanja službenika i nameštenika koji sadrži profesionalne i etičke standarde za obavljanje službenih poslova i ostvarivanje komunikacije sa korisnicima javnih usluga, u cilju obezbeđivanja kvaliteta i dostupnosti usluga, kao i podsticanju poverenja u integritet, nepristrasnost i efikasnost rada organa opštine Bečej.

Problem je što takav kodeks ne postoji – mada je nekada davno nekakav i donet – za funkcionere opštine, od pravila oblačenja do bivstvovanja na radnom mestu i tako dalje.

Lični i profesionalni integritet

Što se novog kodeksa za zaposlene i nameštenike tiče, dalje se navodi da su korisnici javnih usluga fizička i pravna lica, organi, organizacije i grupe ljudi koje ostvaruju komunikaciju sa opštinom, a javna usluga je svaka vrsta postupanja službenika i nameštenika u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, odnosno službenih poslova.

Svrha kodeksa je da utvrdi standarde ličnog i profesionalnog integriteta i ponašanja kojih bi trebalo da se pridržavaju zaposleni, da podrži zaposlene u poštovanju profesionalnih i etičkih standarda, da upozna stranke o pravilnom načinu postupanja i ponašanja zaposlenih, da doprinese izgradnji poverenja građana, da doprinese uspostavljanju efikasnijeg i odgovornijeg postupanja zaposlenih.

Zakonitost  i nepristrasnost

U vezi sa osnovnim principima kodeksa piše da je to zakonitost i nepristrasnost. „Zaposleni su dužni da se uzdržavaju od bilo koje samovoljne ili druge radnje koja će neopravdano uticati na stranke ili im neosnovano dati povlašćeni tretman. Zaposleni se u svom radu nikada ne rukovode ličnim, porodičnim, niti političkim pritiscima i motivima. Zaposleni ne sme učestvovati u postupcima u kojima se odlučuje o njegovom interesu, interesima njemu bliskih, odnosno sa njim povezanih lica, kao i u postupcima u kojima imaju ekonomske ili druge interese“, piše u kodeksu. Tu su zatim objektivnost – zaposleni je dužan da uzme u obzir sve relevantne činjenice i da svaku od njih pravilno oceni u odnosu na odluku, kao i da izuzme sve elemente koji nisu od značaja za predmetni slučaj – zabrana diskriminacije – zaposleni su obavezni da u svakoj prilici poštuju princip jednakosti stranaka pred zakonom, a posebno kada rešavaju o zahtevima stranaka i donose odluke. Zaposleni postupaju jednako prema svim strankama u istoj pravnoj i faktičkoj situaciji.

Ukoliko dođe do drugačijeg postupanja zaposlenih prema određenoj stranci nego što je to uobičajeno, zaposleni je dužan da obrazloži takvo postupanje relevantnim razlozima konkretnog slučaja. Zaposleni je dužan da u okviru svojih nadležnosti omogući ostvarivanje prava, poštovanje integriteta i dostojanstva stranaka i drugih zaposlenih bez diskriminacije ili povlašćivanja po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu pola, rase, boje kože, društvenog porekla, rođenja, genetskih svojstava, kulture, jezika, veroispovesti ili verovanja, političkog ili drugog uverenja, državljanstva, pripadnosti narodu ili nacionalnoj manjini, imovnog stanja, psihičkog i fizičkog invaliditeta, starosne dobi, rodnog identiteta i seksualne orijentacije, zdravstvenog stanja, bračnog i porodičnog statusa, osuđivanosti, fizičkog izgleda, članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim i pretpostavljenim ličnim svojstvima.

Zabrane

Zabranjen je bilo kakav vid zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, uključujući i slučajeve seksualnog uznemiravanja, kao i zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja.

Kodeks zabranjuje, zatim, zloupotrebe i prekoračenja službenih ovlašćenja, a to znači da su zaposleni dužni da ovlašćenja u svom radu koriste isključivo u svrhe koje su utvrđene zakonom i drugim odgovarajućim propisima, a ne radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili prava i interesa sa njima povezanih lica. Pri obavljanju privatnih poslova, zaposleni ne sme koristiti službene oznake, službena ovlašćenja ili autoritet radnog mesta u lokalnoj samoupravi. Zaposleni je dužan da u svom radu isključivo vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje, odnosno postupanje.

Javni nastupi

I najzad, stiže se i do ponašanja službenika prilikom javnih nastupa: u svim oblicima javnih nastupa i delovanja u kojima predstavlja jedinicu lokalne samouprave, zaposleni je dužan iznositi stavove, u skladu s propisima, ovlašćenjima, stručnim znanjem i kodeksom.

Prilikom iznošenja stručnih i ličnih stavova, zaposleni je dužan da pazi na ugled jedinice lokalne samouprave i lični ugled i sme iznositi samo istinite podatke, sadržinom i tonom kojim se ne vređa ugled jedinice lokalne samouprave.

Stranke moraju biti informisane i zaposleni su dužni da im, na njihov zahtev, daju informacije o postupku koji se kod njih vodi. Zaposleni će uputiti stranku na koji način može da izvrši uvid u tok-stanje postupka.

Zaposleni su dužni da strankama pruže i informacije o pravnim radnjama koje stranke treba da preduzmu u cilju ostvarivanja svojih prava i obaveza.

Kada zaposleni ne sme da obelodani informaciju zbog njene poverljive prirode, dužan je da navede datoj zainteresovanoj stranci razloge zbog kojih nije u mogućnosti da joj poveri navedenu informaciju.
Ako je usmeni zahtev stranke previše složen, zaposleni je dužan da posavetuje stranku o tome kako da formuliše svoj zahtev pisanim putem. Ukoliko se zahtev u vezi postupka odnosi na pitanja za koje određeni zaposleni nije nadležan, uputiće stranku na nadležnog zaposlenog i naznačiti njegovo ime i po mogućstvu kontakt podatke.

Rokovi

Zaposleni se staraju da se odluka po svakom zahtevu ili prigovoru/pritužbi donese u razumnom roku, bez odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u zakonom predviđenom roku. Isto pravilo primenjuje se za odgovore na dopise stranaka ili odgovore na službene dopise kojima zaposleni od pretpostavljenih traže uputstva u pogledu postupka koji se vodi.

Zaposleni koji obrađuje podatke o ličnosti dužan je da poštuje sve zakonske propise i važeće standarde u pogledu njihove zaštite.

Zaposleni ne sme da koristi lične podatke u svrhe koje nisu zakonite, niti da ih dostavlja neovlašćenim osobama i omogućava im uvid u njih. Informacije od javnog značaja Deo kodeksa koji novinare posebno interesuje, ali i građane koji smatraju da treba da znaju sve što se u lokalnoj samoupravi radi, jer na to imaju pravo, je pristup informacijama od javnog značaja.

Dakle, zaposleni se stara o poštovanju prava na pristup informacijama od javnog značaja na način koji obezbeđuje najpotpunije i najefikasnije ostvarivanje tog prava, u skladu sa zakonom koji reguliše pristup informacijama od javnog značaja i pravilima koja važe u organu, službi ili organizaciji.

Osim ako ti podaci nisu tajni, jer ako jesu, zaposleni su dužni da čuvaju tajne podatke za koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti, kao i da primenjuju propisane mere njihove zaštite, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka. Ta obaveza traje i po prestanku radnog odnosa, u skladu sa zakonom. Rukovodilac je dužan da upozna zaposlenog koji ima uvid u podatke, koji su označeni određenim stepenom tajnosti, sa merama za zaštitu tajnosti podataka.

Prijava korupcije

Kodeks predviđa i dužnost obaveštavanja o sumnji postojanja korupcije. Naime, zaposleni su dužni da u pisanoj formi obaveste neposrednog rukovodioca ako u vezi sa obavljanjem poslova na radnom mestu dođu do saznanja da je izvršena radnja korupcije.

U tom slučaju zaposleni od dana podnošenja pismenog obaveštenja ima zaštitu, u skladu sa zakonom.

Zaposleni je dužan da rukovodiocu, ukoliko mu je naložio da izvrši neku radnju koja je u suprotnosti sa propisima ili pravilima struke, to saopšti, odnosno da mu pismenim putem saopšti da njegovo izvršenje može da prouzrokuje štetu.

Zaposleni je dužan da, u slučaju da rukovodilac ponovi nalog u pismenom obliku, o tome pismeno obavesti rukovodioca organa koji obavlja nadzor nad radom rukovodioca koji je izdao nalog u pismenom obliku, kao i u slučaju kad bi izvršavanje naloga predstavljalo kažnjivo delo.
Zaposleni je dužan da obavesti rukovodioca organa ako ima saznanja da je drugi zaposleni prekršio pravne propise i pravila utvrđena ovim kodeksom ili ako im je naloženo da obave neku radnju koja je na bilo koji način u suprotnosti sa pravilima ovog kodeksa.

Pokloni i sukob interesa

Zaposlenima je zabranjeno da traže i prime poklon (novac, stvar, pravo i sl.) u vezi s vršenjem svojih poslova, izuzev protokolarnog ili prigodnog poklona manje vrednosti, niti bilo kakvu uslugu ili drugu korist za sebe ili s njima povezanim licima, u skladu sa zakonom. U slučaju da je zaposlenima ponuđen poklon, isti su dužni da ga odbiju i vrate, te da o tome obaveste neposrednog rukovodioca.

Zaposleni ne sme da koristi rad u jedinici lokalne samouprave da bi uticao na ostvarivanje svojih prava ili prava sa njim povezanih lica. Na određivanje kruga povezanih lica i na prijem poklona primenjuju se propisi kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa.

Radno vreme

Zaposleni su dužni da poštuju propisano radno vreme, kao i da se prilikom dolaska ili odlaska sa radnog mesta evidentiraju na propisan način. Pauza u toku radnog vremena je dozvoljena u dogovorenom vremenskom intervalu u trajanju od 30 minuta…

Nije dozvoljeno napuštanje radnog mesta u okviru radnog vremena bez odobrenja rukovodioca ili zaposlenog kojeg rukovodilac ovlasti. Zaposlenima bez prethodne najave i odobrenja pretpostavljenog, nije dopušten ulazak u radne prostorije organa, van radnog vremena.

Dres kod

A i kad zaposleni uđe u radne prostorije, u toku radnog vremena, kodeks kaže da treba da bude „prikladno i uredno odeven, primereno poslovima zaposlenog i da na taj način ne narušava ugled jedinice lokalne samouprave, niti izražava svoju političku, versku ili drugu ličnu pripadnost koja bi mogla da dovede u sumnju njegovu nepristrasnost i neutralnost.

Zaposleni treba da se odevaju u skladu sa zahtevima radnih mesta i radnih aktivnosti, a osnovni standard svakodnevnog odevanja jeste uredna i čista odeća.

Zaposlenog koji je neprikladno odeven, neposredni rukovodilac će upozoriti na obavezu poštovanja ovog Kodeksa u pogledu odevanja na radnom mestu i na mogućnost pokretanja disciplinskog postupka u slučaju ponovljene povrede Kodeksa.

Neprikladnom odećom i obućom smatraju se naročito: neprimereno kratke suknje i haljine, bluze sa velikim dekolteom, izrazito kratke i providne bluze, kratke pantalone, atlet majice, odeća i obuća za plažu i sl.“.

Zabranjeno je i korišćenja alkohola i drugih omamljujujućih sredstava. U zgradi opštine Bečej nije dozvoljeno pušenje.

Komisija za praćenje primene kodeksa

Stranka se zbog povrede pravila ovog kodeksa može pritužbom obratiti rukovodiocu Opštinske uprave, odnosno načelniku Opštinske uprave.

Načelnik Opštinske uprave će primerak pritužbe dostaviti Komisiji za praćenje primene kodeksa sa obaveštenjem o preduzetim merama. Načelnik Opštinske uprave će obrazovati Komisiju za praćenje primene kodeksa i pružanje informacija u vezi sa njegovom sadržinom i primenom.

Komisija za praćenje primene kodeksa dužna je da šestomesečno dostavi izveštaj načelniku Opštinske uprave koji sadrži potrebne podatke i informacije neophodne za praćenje primene i unapređenje kodeksa. Izveštaj obavezno sadrži broj podnetih pritužbi građana na ponašanje zaposlenih, vrste povrede kodeksa, podatke o pokrenutim disciplinskim postupcima i izrečenim disciplinskim merama protiv zaposlenih zbog povrede kodeksa, te ocenu nivoa poštovanja odredaba kodeksa od strane zaposlenih.

Zaposleni su dužni da se pridržavaju odredaba ovog kodeksa. Povrede obaveza iz ovog kodeksa predstavljaju lakšu povredu dužnosti iz radnog odnosa, ukoliko nije obuhvaćena nekom od težih povreda radnih dužnosti predviđenih zakonom ili drugim propisom.

R.M. (12. deo)
Projekat „Odluke u ime građana 2019“ sufinansiran je iz budžeta  opštine Bečej.  Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove  organa koji je dodelio sredstva.
(Tekst je objavljen 1. novembra u 786. broju Bečejskog mozaika)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija