Slučaj konkursa za izbor direktora Narodne biblioteke: Upravni odbor je „prelomio“

  19 decembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Upravni odbor Narodne biblioteke Bečej na sednicama održanim 13. i 14. decembra odlučio da dostavi osnivaču biblioteke, opštini Bečej, mišljenje o stručnim i organizacionim sposobnostima kandidata koji su se prijavili na konkurs za direktora biblioteke, kao i obrazloženi predlog liste kandidata. Prema nezvaničnim informacijama novinara Bečejskog mozaika, predlog upravnog odbora je da novi direktor biblioteke bude profesorica mađarskog jezika iz Nove Crnje Angela Kusli Kovač.
Na konkurs za direktora osim Kusli Kovač prijavila se i aktuelna direktorica ustanove, diplomirana bibliotekarka Izabela Šormaz.

Rok da upravni odbor dostavi predlog za imenovanje direktora opštini je 30 dana od dana završetka konkursa – ističe 17. decembra, a direktora biblioteke imenuje lokalna samouprava, u većini slučajeva u skladu sa predlogom upravnog odbora, dok Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine daje mišljenje u postupku imenovanja direktora.
Mada su sednice upravnog odbora po poslovniku biblioteke javne, novinari o zasedanjima 13. i 14. decembra nisu bili obavešteni, za razliku od sednice 22. novembra, kada su otvorene prijave kandidata na konkurs. Tada je upravni odbor – u ime lokalne samouprave Elvira Kočiš, Juliana Borbaš Rac i Monika Keler, a od zaposlenih u biblioteci Magdolna Radojević i Eva Virag Rab – nakon otvaranja dokumentacije, prilikom odlučivanja o tome da li su obe prijave kompletne i da li obe zadovoljavaju uslove iz konkursa, konstatovao da sadašnja direktorka Izabela Šormaz ispunjava sve uslove, a u slučaju druge kandidatkinje Angele Kusli Kovač je nakon glasanja članova upravnog odbora – 3 za i 2 protiv – donet zaključak da i ona ispunjava uslove konkursa. Rasprava se vodila u vezi sa tim da li se kandidatkinji Angeli Kusli Kovač može prihvatiti potvrda udruženja građana Mađarska omladinska akcija iz Bečeja kao potvrda izdata od strane reprezentativnog udruženja u kulturi i dokaz o tri godine rada u kulturi, koji je bio jedan od najvažnijih uslova konkursa.

Zahtev bez odgovora

Novinar Bečejskog mozaika je 28. novembra uputio zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Narodnoj biblioteci (upravnom odboru) u kom je tražio dostavu kopije dokumenata kandidatkinja za direktorku Narodne biblioteke Bečej Izabele Šormaz i Angele Kusli Kovač, potvrdu o tri godine rada u kulturi, biografiju, predlog programa rada i razvoja Narodne biblioteke Bečej u naredne četiri godine, međutim, do isteka zakonskog roka od 15 dana, tražena dokumentacija nije dostavljena. Naime, organ javne vlasti je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta.

Inače, prema propisima, rad u oblasti kulture treba da potvrdi reprezentativno udruženje koje je upisano u registar reprezentativnih udruženja u kulturi, ali je predsednica upravnog odbora Narodne biblioteke Elvira Kočiš rekla da upravni odbor neće proveravati da li je udruženje građana Mađarska omladinska akcija reprezentativno udruženje u oblasti kulture.
Letimičnim pregledom registra pri Ministarstvu kulture i informisanja, novinar Mozaika nije našao udruženje građana Mađarska omladinska akcija iz Bečeja na listi reprezentativnih udruženja u kulturi.
To je potvrdilo i Ministarstvo kulture i informisanja, odgovarajući na dopis aktuelne direktorke biblioteke Izabele Šormaz, koja se u nameri da zaštiti zakonitost rada upravnog odbora, obratila Ministarstvu kulture i informisanja sa zahtevom da Ministarstvo da mišljenje o validnosti dokaza koje treba da priloži kandidat za direktora u postupku konkursa za imenovanje direktora Narodne biblioteke.

Šta kaže zakon?

U Zakonu o kulturi piše da se direktor ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, imenuje na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa, na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan. Konstatuje se zatim da „neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, upravni odbor odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti posebna žalba osnivaču u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka. Kada je osnivač Republika Srbija, žalba se dostavlja Ministarstvu“.
Što se tiče upravnog odbora ustanove kulture, u Zakonu o kulturi je precizirano da članove upravnog odbora imenuje i razrešava osnivač, iz reda istaknutih stručnjaka i poznavalaca kulturne delatnosti…
Ti „istaknuti stručnjaci i poznavaoci kulturne delatnosti“ treba da, po zakonu, obave razgovor sa kandidatima za direktora koji ispunjavaju uslove iz konkursa i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostave osnivaču obrazloženi predlog liste kandidata (u daljem tekstu: Lista). Lista sadrži mišljenje upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru. Osnivač imenuje direktora ustanove sa Liste.
Dužnost člana upravnog odbora (Zakon o kulturi) može da prestane istekom mandata i razrešenjem. Osnivač ustanove razrešiće člana upravnog odbora pre isteka mandata: na lični zahtev; ako obavlja dužnost suprotno odredbama zakona; ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti člana upravnog odbora, odnosno ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti člana upravnog odbora ustanove; iz drugih razloga utvrđenih zakonom ili statutom ustanove.

U mišljenju Ministarstva od 2. decembra navodi se da Mađarska omladinska akcija nema status reprezentativnog udruženja u kulturi.
Iz tog mišljenje proizilazi da je upravni odbor Narodne biblioteke prihvatio prijavu kandidata na konkurs koji ne ispunjava sve uslove konkursa (tri godine rada u kulturi).
Po saznanjima redakcije Bečejskog mozaika predstavnici lokalne vlasti su upoznati s mišljenjem Ministarstva kulture.

K.D.F.

 

 

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija