Još jedna provera predloga elaborata o mreži osnovnih škola: Kako osigurati kvalitet obrazovanja i izbeći nepotrebno trošenje novca

  23 mart 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U predlogu elaborata o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji opštine Bečej predloženo je zatvaranje Osnovne škole „Petefi Šandor“ u Donjem gradu u Bečeju. Gašenjem te škole opština Bečej i Ministarstvo prosvete bi ostvarili ukupnu uštedu na godišnjem nivou od oko 40 miliona dinara – 32 ministarstvo i nešto više od 7 opština – pisalo je u predlogu.

Po informacijama od utorka, predlog elaborata je Opštinsko veće poslalo na doradu, te se očekuje predlog da škola „Petefi“ opstane ili da se spoji sa nekom drugom školom.
Podsetimo da je radna grupa za izradu elaborata i predloga akta o mreži osnovnih škola i predškolskih ustanova 7. februara većinom glasova usvojila predlog da se zatvori Osnovna škola „Petefi Šandor“ u Bečeju koju pohađa 253 učenika, 80 odsto njih na mađarskom nastavnom jeziku.

Toj sednici je prisustvovalo 12 članova, osmoro je glasalo za predlog da se škola zatvori, troje je bilo protiv, a jedan član je bio uzdržan.

Radnoj grupi su upućena dva predloga: da se ne menja ništa, to jest da opstanu sve škole na teritoriji opštine i da se ugasi škola „Petefi Šandor“, a da škola „Šamu Mihalj“ Bečej otvori izdvojeno odeljenje u Drljanu i Mileševu, te da se učenici iz škole „Petefi“ upute da pohađaju nastavu u „Zdravko Gložanski“, „Sever Đurkić“ ili „Šamu Mihalj“, po želji roditelja.

Navodilo se da „statusni kriterijum koji se mora poštovati odnosi se na veličinu škole i kaže da se osnovna škola osniva kao posebna ustanova ako ima najmanje 480 učenika ili 16 odeljenja. Stupanjem na snagu Uredbe o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola, 27.03.2018. godine, počeli su da teku rokovi za izvršenje obaveze jedinica lokalne samouprave, koji je propisan članom 198. stav 3. Zakona. Naime, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da donese akt o mreži javnih predškolskih ustanova i akt o mreži javnih osnovnih škola na svojoj teritoriji u roku od godinu dana od dana utvrđivanja kriterijuma. Krajnji rok za donošenje akta je 27.03.2019. godine“.

Sada je već jasno da elaborat o mreži osnovnih škola neće biti donesen do kraja marta meseca.
Inače, mrežu osnovnih škola u opštini Bečej čini 6 tipičnih osnovnih škola (četiri u Bečeju i dva u naseljenim mestima koja pripadaju opštini), jedna škola za učenike sa smetnjama u razvoju i jedna umetnička škola. Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na srpskom jeziku. Za pripadnike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na maternjem jeziku što je u ovoj sredini mađarski jezik.

U Bečeju su osnovne škole „Petefi Šandor” sa izdvojenim odeljenjem u Mileševu i Drljanu, „Sever Đurkić”, „Zdravko Gložanski” sa izdvojenim odeljenjem u Radičeviću i „Šamu Mihalj” sa izdvojenim odeljenjem u Poljanicama.
U naseljenim mestima nalaze se osnovne škole „Svetozar Marković” u Bačkom Gradištu i „Šamu Mihalj” u Bačkom Petrovom Selu.

U Bečeju su još škola za učenike sa smetnjama u razvoju ŠOSO „Bratstvo” i Škola za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Petar Konjović“.
Osnovna škola „Sever Đurkić” obavlja i delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja odraslih po Programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Nastava se na jezicima nacionalnih manjina u školskoj 2018/19. godini ostvaruje u svim osnovnim školama. U ovim osnovnim školama školska dokumentacija, evidencije i javne isprave (dnevnici rada, matične knjige, đačke knjižice i svedočanstva) vode se na jezicima nacionalnih manjina, piše u elaboratu.
Na teritoriji grada Bečeja nalaze se četiri tipične osnovne škole, „koje su uglavnom ravnomerno raspoređene po teritoriji grada. Prosečna međusobna udaljenost osnovnih škola kreće se od 0,5-2 km, što omogućava učenicima ovih škola da svakodnevno brzo i lako dođu do njih. Ne postoji deo grada koji je udaljen više od 4 kilometara od bilo koje osnovne škole”, piše u predlogu elaborata.

Analizom broja učenika u osnovnim školama od školske 2011/2012. godine do školske 2018/2019. godine utvrđen je kontinuiran pad broja učenika u proteklih 8 godina.
Broj učenika školske 2011/2012. godine bio je ukupno 3.324 – 1.791 na srpskom i 1.533 na mađarskom nastavnom jeziku.
Broj učenika školske 2018/2019. godine je ukupno 2.700 – 1.490 na srpskom i 1.210 na mađarskom nastavnom jeziku.

Školske 2018/2019. godine osnovne škole u Bečeju pohađa za 18,77% manji broj dece (600 učenika) u odnosu na školsku 2011/2012. godinu.

„Sa manje od 480 učenika postoje tri škole od kojih su dve u naselju Bečej (OŠ `Petefi Šandor` i OŠ `Šamu Mihalj`) a jedna u naselju u okolini Bečeja (OŠ `Svetozar Marković`). OŠ `Sever Đurkić` s obzirom da ima funkcionalno obrazovanje odraslih i obuhvata 36 polaznika u tri ciklusa obrazovanja, ukupno ima 485 učenika. Najveći pad u broju učenika u školskoj 2018/2019. godini u odnosu na 2011/2012. godinu, ostvarila je OŠ `Petefi Šandor` iz Bečeja od –31%. Trend opadanja broja učenika evidentan je u svim ostalim školama na teritoriji, ali je on manji i prosečno iznosi oko 19%“, piše u predlogu elaborata, a zaključuje se da postojeći akt o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Bečej nije u skladu sa realnim potrebama školskog sistema u Bečeju.

Na osnovu podataka koji su obuhvaćeni analizom, zaključuje se da OŠ „Zdravko Gložanski“ Bečej, OŠ „Sever Đurkić“ Bečej i OŠ „Šamu Mihalj“ Bačko Petrovo Selo ispunjavaju sve kriterijume iz Uredbe da postoje kao samostalne javne osnovne škole. OŠ „Šamu Mihalj“ Bačko Petrovo Selo je od strane Mađarskog nacionalnog saveta proglašena za školu od posebnog nacionalnog interesa za mađarsku zajednicu. Sa manje od 480 učenika na teritoriji opštine Bečej u naseljenom mestu Bačko Gradište nalazi se OŠ „Svetozar Marković“ Bačko Gradište i ona ispunjava kriterijume iz Uredbe jer na udaljenosti do 2 km ne postoji druga osnovna škola. Sa manje od 480 učenika na teritoriji opštine Bečej se nalazi OŠ „Šamu Mihalj“ Bečej. OŠ „Šamu Mihalj“ Bečej ispunjava kriterijume iz uredbe jer na udaljenosti do 2 km ne postoji druga osnovna škola. Ova škola je od strane Mađarskog nacionalnog saveta proglašena za školu od posebnog nacionalnog interesa za mađarsku zajednicu.

„Sa manje od 480 učenika na teritoriji opštine Bečej se nalazi OŠ `Petefi Šandor`. OŠ `Petefi Šandor` ne ispunjava uredbom propisane kriterijume s obzirom da na udaljenosti do 2 km postoji OŠ `Sever Đurkić`. Ne smatra se da je OŠ `Petefi Šandor` specifična po tome što izvodi nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine jer sve osnovne škole na teritoriji opštine Bečej izvode nastavu dvojezično i na taj način je zagarantovano ustavno pravo na obrazovanje i vaspitanje na jeziku i pismu nacionalne manjine. OŠ `Petefi Šandor` Bečej od strane Mađarskog nacionalnog saveta nije proglašena za školu od posebnog nacionalnog interesa za mađarsku zajednicu“.

U predlogu elaborata je konstatovano i da „prateći osam godina unazad kretanje broja učenika na teritoriji opštine Bečej, jasno je da se drastično smanjio broj učenika za 622, a samo neznatno se smanjio broj odeljenja. Uz povećanje materijalnih troškova, rapidno raste i utrošak sredstava po učeniku, kao i ukupan utrošak za materijalno održavanje objekata obrazovanja. Osnovni cilj ovog Elaborata je da se osigura potpuni obuhvat učenika i dostupnost kvalitetnog osnovnog obrazovanja i vaspitanja, ali i da sagledamo koje su razmere neracionalnog i nepotrebnog trošenja novca“, piše u predlogu elaborata.

Navodi se u tom dokumentu, koji će biti dorađen, i da: „Ušteda za Opštinu Bečej su sredstva namenjena za stalne i materijalne troškove nastave, tekuće popravke i investiciono održavanje objekta (ušteda procenjena na 7.700.000 dinara). Ušteda za Republiku Srbiju su bruto plate nastavnika u iznosu od oko 32.000.000 dinara. Ovakav predlog podrazumeva ukidanje statusa pravnog lica OŠ `Petefi Šandor` Bečej“.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci