Izveštaj Upravnog odbora Komunalca upućen opštini: Bilo je zloupotrebe službenog položaja?

  09 april 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Lokalna samouprava naložila je Upravnom odboru Javnog preduzeća Komunalac da sačini izveštaj o problemima i činjeničnom stanju u ovom preduzeću do 10. marta, ali je zbog štrajka zaposlenih u Opštinskoj upravi u to vreme, produžen rok do kraja marta.

Prethodno je Upravni odbor naložio direktorici Komunalca da sačini izveštaj o postupku izdavanja i obračuna ribolovačkih dozvola, preispitivanju odgovornosti komisija za popis za uočene nedostatke i preispitivanju odluke o proglašenju radnice Komunalca (koja je i član Upravnog odbora) tehnološkim viškom.

Ne postoji elaborat o naplati parkiranja

U izveštaju koji je upućen opštini Upravni odbor Komunalca konstatuje da od samog početka rada ove upravljačke garniture „direktorka ne shvata u potpunosti ulogu Upravnog odbora i u mnogobrojnim situacijama je pokušala da probleme reši direktno sa predstavnicima osnivača, a Upravnom odboru se uvek obrazlaže rečima ’tako su rekli u opštini’. Upravni odbor je, recimo, doneo odluke o nizu značajnih investicija, za koje je osnivač preuzeo odgovornost da će finansirati i organizovati nabavku. Stičemo utisak da osnivač nema poverenje u kadrovske potencijale Komunalca. Nijedna od planiranih investicija nije realizovana, a u isto vreme gubitak preduzeća u prošloj godini (oko 7 miliona dinara; prim. nov.) predstavlja neizmirene obaveze osnivača. Najbolji primer loše organizacije je uvođenje naplate parking mesta u Bečeju. Upravnom odboru je predstavljeno da se sve aktivnosti na ovom poslu izvršavaju u skladu sa elaboratom koji je osnivač usvojio. Poslednja informacija je da elaborat i ne postoji, već samo studija izvodljivosti, čiji je sadržaj u mnogim tačkama suprotan odluci osnivača. Zbog toga nije ni čudno što uvođenje naplate parkiranja prate mnogobrojni problemi“, navodi se u izveštaju.

Direktorica Komunalca Eržebet Feher dostavila je izveštaj članovima Upravnog odbora. Prema izveštaju Upravnog odbora Komunalca koji je upućen u opštinu, izveštaj direktorice koji se tiče postupka izdavanja i obračuna ribolovačkih dozvola u prošloj godini nije odgovorio na pet ključnih pitanja – zbog čega su dozvole za ribolov štampane u dve štamparije, zašto one koje su rađene u štampariji i knjigoveznici „AEM“ nisu numerisane na dostavljenom računu, zbog čega su dozvole zadužene preko magacina, zašto je direktorici i sama prodavala dozvole i zbog čega su spaljene pre popisa (13. januara, a popis je urađen 15. januara)? „Izbor štamparije je u nadležnosti direktora, a odgovorno lice za potpis faktura je računopolagač, to jest direktor. Nezaduživanjem odgovornog lica za ribolovačke dozvole, direktor je preuzeo odgovornost za zaduženje, prodaju, evidenciju i razduženje tih dozvola. Na pitanje zbog čega su one spaljene pre popisa, od direktora nismo dobili konkretan odgovor. Direktor je po nalogu Upravnog odbora sproveo i postupak disciplinske odgovornosti za sprovedeni popis sredstava za 2009. godinu, ali članovi obora nisu zadovoljni zaključkom da ’pošto nije utvrđena materijalna šteta za preduzeće, niko se ne poziva na odgovornost’. Upravni odbor ima drugačije informacije. Osnovna komisija za popis je radila samo 15. januara, a ne kako u izveštaju piše 31. decembra i od 10. do 15. januara. Komisija nije utvrđivala stvarno stanje brojanjem, merenjem i drugim, nego je stanje utvrdila ’prema evidencijama’. To navodi na zaključak da je osnovna komisija 15. januara samo stavila potpise na već pripremljene izveštaje“, piše u izveštaju Upravnog odbora.

Nova cena parkiranja

Od 1. aprila važe nove cene i uslovi parkiranja motornih vozila, saopštilo je Javno preduzeće Komunalac.
Parkiranje se naplaćuje radnim danima od 7 do 19 časova, a subotom od 7 do 12. Cena parkiranja od 1. aprila je 17 dinara umesto dosadašnjih 25 za svaki započeti čas bez dnevnog ograničenja.
Plaćanje se može obaviti slanjem SMS poruke ili kupovinom parking karte. Parking karte se mogu kupiti na neuobičajenim mestima poput pekare „Leti“, u butiku satova i nakita „King“, u „Elektromehanici“, u knjižari „Prizma“ i na blagajni Komunalca.
Inače, u drugim sredinama uobičajena mesta gde građani kupuju parking karte su kiosci, ali u Bečeju ćete morati da stojite u redu za hleb i nakit…
Novina je i da od početka aprila postoji mogućnost kupovine satnih parking karata po ceni od 17 dinara i dnevnih parking karata po ceni od 100 dinara, a mesečne i godišnje karte se mogu kupiti u Komunalcu.
Parkiranje motornih vozila od 1. aprila se ne naplaćuje u Zelenoj ulici 30 ispred objekta OSC-a „Mladost“ i u Zelenoj ulici 2 (donji parking kod hotela „Bela lađa“).
Ako korisnik vozila ne plati parkiranje ili prekorači plaćeno vreme parkiranja, plaća kaznu od 800 dinara, saopštili su iz Komunalca, ali nisu rekli da li će Komunalac da plaća kaznu zbog neadekvatnih mesta za parkiranje (manja parking mesta od propisanih, parkiranje na korenju stabala, na razbijenom betonu, na bankini itd.). 

K.D.F.

Stiče se utisak da je evidentno razmimoilaženje mišljenja o problemima u preduzeću između Upravnog odbora i direktorke. „Zbog svih uočenih nepravilnosti Upravni odbor je naložio utvrđivanje odgovornosti centralne komisije za popis. Postojanje ili nepostojanje materijalne štete moglo je biti utvrđeno u slučaju da dozvole nisu bile spaljene, a to nije jedini razlog da neko bude sankcionisan. Upravni odbor je očekivao odgovor za disciplinsku odgovornost zbog nepoštovanja uputstva za obavljanje popisa i nestručnog sprovođenja procesa i onim što je prezentovano nismo zadovoljni“, navodi se u izveštaju Upravnog odbora Komunalca.
Iloni Pastor, koja je radila na mestu rukovodioca stručne službe i koja je bila predsednica centralne komisije za popis, rešenjem direktorke o „prestanku potrebe za obavljanjem poslova na kojima je radila“ prestao je radni odnos u Komunalcu. Upravni odbor je direktorki naložio da preispita svoju odluku. „Direktor u svom izveštaju navodi da je odluku donela na osnovu zahteva zaposlene i da je zaposlena ’stekla uslove za prijavljivanje na biro za zapošljavanje’. To su termini koje pravni sistem ne prepoznaje i koji ne mogu biti razlog otkaza ugovora o radu kao tehnološki višak. Obzirom da prethodno nije sprovedena reorganizacija ili izmena sistematizacije, kao i činjenice da je zaposlena i član Upravnog odbora ispred radnika, otkaz ugovora o radu je suprotan članu 188 Zakona o radu. Upravni odbor ne može da ima poverenja u direktora koji u primeni Zakona o radu ima različite kriterijume, u zavisnosti o kom zaposlenom je reč i kakve su njegove zasluge. Nije nam dato ni obrazloženje zbog čega je otkaz dat članu Upravnog odbora, iako postoji zabrana toga“, piše u izveštaju Upravnog odbora.
Dalje se navodi da Upravni odbor nije prihvatio izveštaj direktorice, jer se pored ekonomskih pokazatelja mora voditi briga i o primeni zakona i posledicama koje mogu nastati ako se postupa suprotno. „Neodgovorno ponašanje uz zloupotrebu položaja svakako je opasnost za nastupanje štete koja za Komunalac može biti nenadoknadiva. Smatramo da odgovornost za postupak izdavanja i obračuna ribolovačkih dozvola, preispitivanje odgovornosti komisija za popis i preispitivanje odluke o proglašenju radnice Komunalca tehnološkim viškom isključivo snosi direktor preduzeća. Zbog toga smo osnivaču uputili predlog da preispita eventualne zloupotrebe službenog položaja u ovom slučaju“, zaključak je izveštaja Upravnog odbora Komunalca upućenog opštini.            

S. Malešev

Naslovi

Popularni Članci