Može li novi gradski trg da utiče na razvoj grada – šta su Bečejci dobili za milion evra i kako će biti otplaćen opštinski kredit? Istaknut

  29 decembar 2017
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Novi gradski trg umesto stare betonske rupe Bečejci su dobili 15 meseci nakon početka rekonstrukcije Trga oslobođenja. Na novom trgu nema „simbolike“, jer je kip Pobede (boginja Nika) premešten na obalu Tise.

Primopredaju novog trga izvođači i predstavnici lokalne samouprave obavili su 12. decembra ove godine, mada je sredinom septembra predsednik opštine rekao da bi taj posao trebalo da bude obavljen do kraja septembra.

Nakon što je izvođač radova okončao posao na izgradnji trga i fontana, održavanje parterne i centralne fontane na trgu obavlja Javno preduzeće Vodokanal, a o zelenilu brine Javno preduzeće Komunalac.

Krajem 2017. godine na trgu nema projektom predviđenih klupa, stalaka za bicikle, žardinjera, kanti za smeće, jer javnu nabavku za kupovinu mobilijara upravo sprovodi Javno preduzeće Komunalac, naime, novac je obezbeđen trećim rebalansom opštinskog budžeta za 2017. godinu. Po obećanju predstavnika lokalne vlasti, mobilijar na trg biće postavljen početkom 2018. godine. Uprkos tome što je trg pešačka zona, do sredine decembra nisu postavljeni saobraćajni znaci o zabrani saobraćaja, pa zasad plato ispred opštinske zgrade više liči na biciklističku stazu nego na pešačku zonu.

Ozelenjavanje trga obavljeno je krajem novembra, početkom decembra meseca, kada su zaposleni u Komunalcu posadili oko 50 stabala i žbunje.

Prethodno je izvođač radova otklonio primedbe nakon završetka posla, naime, nisu funkcionisale sve svetiljke postavljene na trgu, a rešeni su i problemi u mašinskoj kućici fontana (neke od pumpi nisu funkcionisale).

Fontane na Trgu oslobođenja funkcionisali su nešto više od mesec dana nakon izgradnje, jer su u toku novembra ispražnjene kako ne bi došlo do oštećenja zbog niskih temperatura. Projektom rekonstrukcije gradskog trga predviđeno je da fontane u zimskom periodu budu na adekvatan način zatvorene kako ne bi došlo do smrzavanja, ali one, zasad, nisu pokrivene.

Cena ideja i projekta rekonstrukcije

Godinama unazad su postojale ideje u Bečeju o rekonstrukciji trga.

Priča se da u opštini postoji projekat iz 90-ih godina kojim je predviđeno vraćanje Pogače onakve kakva je bila, sa kružnim tokom saobraćaja.

Bilo je u ranije vreme i dva konkursa za idejno rešenje novog izgleda trga.

Poslednji konkurs za idejno rešenje rekonstrukcije Pogače opština je raspisala 2008. godine. Od pristiglih radova izabrani su najbolji, čak je napravljena i izložba u Galeriji „Krug“, a za nagrađene radove je potrošeno oko 15.000 evra iz opštinskog budžeta. Međutim, trg je ostao takav kakav je i bio, mada je tadašnji predsednik opštine Peter Knezi izjavio da nakon prikupljanja idejnih rešenja i izbora najboljeg, lokalna samouprava će da počne da prikuplja novac za realizaciju projekta.

Potom, u septembru 2013. godine, iz Turističke organizacije Bečej je saopšteno da je sa projektom rekonstrukcije Pogače opština konkurisala u Ministarstvu privrede. Izgleda da Ministarstvo privrede nije usvojilo projekat rekonstrukcije Pogače, jer je u maju 2014. godine lokalna vlast najavila da će rekonstruisati gradski trg tako što će da uzme kredit za kapitalne projekte u iznosu od oko 200 miliona dinara, a da će oko 135 miliona biti potrošeno za novi izgled Pogače.

Od 2008. godine do sredine 2014. godine je za projekat i idejne projekte Pogače opština potrošila oko 44.000 evra – oko 15.000 za kupovinu idejnih projekata i oko 26.000 za projekat, i još oko 3.000 evra za doradu projekta, koji je izradio „Via inženjering“ iz Novog Sada (računat je srednji kurs evra NBS u vreme kada je obavljena kupovina idejnih projekata i kada je potpisan ugovor o izradi i doradi projekta; prim. a).

Naime, nakon postupka javne nabavke, u aprilu 2013. godine zaključen je ugovor o javnoj nabavci usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju trga opštine Bečej, između opštine Bečej i „Via inženjering“ d.o.o. iz Novog Sada. Time je opština poverila posao firmi iz Novog Sada da izradi projektnu dokumentaciju, to jest glavni projekat za rekonstrukciju trga opštine Bečej, prema ponudi br. 217/13 od 20.03.2013, ukupne vrednosti 2.980.000 dinara bez PDV-a, odnosno 3.576.000 dinara sa PDV-om.

Potom je, u avgustu 2015. godine, sa „Via inženjeringom“ zaključen ugovor o doradi projekta, vredan 390.000 dinara bez PDV-a.

Moguće je da je potrošeno i više novca za razne ideje i projekte o rekonstrukciji trga do danas, međutim, novinari Bečejskog mozaika uspeli su da prikupe podatke samo o navedenim iznosima.

Rekonstrukcija i rokovi

Rekonstrukcija bečejskog trga, nekadašnje Pogače, današnjeg Trga oslobođenja, započeta je 15. septembra 2016. godine, nakon što su 15. avgusta predsednik opštine Dragan Tošić i Ivan Plazonić, direktor firme „Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, koja je bila nosilac radova konzorcijuma izvođača u kom su bili i „Put-invest“ d.o.o. iz Sremske Kamenice, „Energypro“ d.o.o. iz Novog Sada, „Intec“ iz Novog Sada i „Ekonomistelektro“ iz Beočina, potpisali ugovor o rekonstrukciji trga.
Vrednost projekta bila je 111,15 miliona dinara (bez PDV-a), a rok za izvođenje radova 210 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Naknadno, 12 maja 2017. godine je predsednik opštine potpisao ugovor sa istim izvođačem („Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca) o izgradnji fontana na trgu, to jest Ugovor o javnoj nabavci nepredviđenih radova na rekonstrukciji pešačkog platoa na Trgu oslobođenja u Bečeju. Predmet ugovora je bio izvođenje radova na izgradnji centralne i parterne fontane na pešačkom platou na trgu. Radovi su ugovoreni na osnovu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda javne nabavke. Cena izgradnje fontana je bila 16,6 miliona dinara (sa PDV-om 20 miliona dinara). Ta cena je, kako piše u ugovoru, fiksna i sadrži i „sve zavisne troškove izvođenja predmetnih radova sa nabavkom i ugradnjom materijala, troškove organizacije gradilišta, troškove osiguranja, troškove zaključenja ugovora kao što su eventualni troškovi overe, uvoza, carine, trošak dobijanja sredstava obezbeđenja, troškove dolaska i smeštaja lica i personala i troškove dnevnice kao i sve ostale nepomenute zavisne troškove potrebne za uspešno izvršenje predmetne nabavke. Cena u sebi obuhvata i svaki trošak na izvođenju radova koji može nastati iz razloga koje Izvođač nije predvideo, a koji se odnose na izvođenje radova“.

Izvođač se obavezao da ugovorene radove uradi u roku od 85 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao.

Garantni rok za izvedene radove iznosi 24 meseca računajući od dana izvršene primopredaje svih izvedenih radova, s tim da je za ugrađenu opremu i materijal dužina roka identična kao i garancija proizvođača opreme. Po projektu rekonstrukcije trga planirane su dve fontane, jedna ispred gradske kuće, a druga na platou ispred pravoslavne crkve.     

Rokovi rekonstrukcije trga (bez fontana) od 210 kalendarskih dana i izgradnje fontana od 85 kalendarskih dana nisu striktno poštovani, ukoliko krajnjim završetkom posla smatramo datum primopredaje okončanih radova, 12. decembar 2017. godine.

Naime, nakon što je rekonstrukcija trga, čiji je rok bio 210 kalendarskih dana, započeta u drugoj polovini septembra 2016. godine, rok je istekao 12. aprila 2017. godine, međutim, po ugovoru, dani kada je izvođač radova pauzirao zbog zime, nisu uračunati, te je prvobitni rok produžen za oko 45 dana, a i taj rok je okončan krajem maja 2017. godine. Sredinom juna meseca (16. jun) na rekonstruisanom trgu (bez fontana, zelenila i mobilijara) održan je muzički festival „Bečej noću“ koji je organizovala lokalna samouprava i kojim je obeležen, kako je rečeno, završetak rekonstrukcije trga.

Nakon festivala „Bečej noću“ započeta je izgradnja fontana. Fontane su puštene u rad oko sredine septembra 2017. godine.

Projekat i nadzor

Projekat rekonstrukcije gradskog trga, u stvari, bio je tri u jedan (tri projekta): premeštanje kipa Pobede sa gradskog trga na kej na Tisi kod grba grada, izgradnja toplovoda preko gradskog trga i sama rekonstrukcija trga. Ta tri projekta su objedinjena u jedan.

Glavni projekat rekonstrukcije trga izradila je firma „Via inženjering“ iz Novog Sada 2013. godine. Potom je projekat izmenjen i dopunjen (ugovor o tome je potpisan u avgustu 2015. godine), reč je o dopuni tehničke dokumentacije projektom vrelovoda koji je izradio „Gama pro inženjering“, arhitektonsko-konzervatorskim projektom premeštanja spomenika izrađenim od Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, objedinjenom tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije, izmenama pozicija u osvetljenju, izmenama pozicija u građevinskom delu projekta itd.

Nadzor nad realizacijom projekta obavljala je firma „Tesla sistemi“ iz Beograda koji je nastupao sa biroom za projektovanje „Bia-projekt“ iz Novog Sada. Predsednik opštine je 11. avgusta 2016. godine, nakon postupka javne nabavke, potpisao ugovor o nabavci usluge stručnog inženjerskog nadzora, izrade projektno-tehničke dokumentacije privremene signalizacije za tehničku regulaciju saobraćaja u toku izvođenja radova, koordinatora zaštite na radu i izrade plana preventivnih mera kod rekonstrukcije pešačkog platoa na Trgu oslobođenja sa direktorom „Tesla sistemi“ iz Beograda Zoranom Tatomirovićem. Ugovor je bio vredan 3,79 miliona dinara bez, to jest 4,55 miliona dinara sa PDV-om.

Planirana, ugovorena cena, dodatna nabavka
Ugovor o javnoj nabavci usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju trga opštine Bečej zaključen je 2013. godine između opštine Bečej i „Via inženjering“ d.o.o. iz Novog Sada. Time je opština poverila posao firmi iz Novog Sada da izradi projektnu dokumentaciju, to jest glavni projekat za rekonstrukciju trga opštine Bečej, vrednosti 2.980.000 dinara bez PDV-a.U avgustu 2015. godine sa „Via inženjeringom“ zaključen je i ugovor o doradi projekta, vredan 390.000 dinara bez PDV-a.

Pre početka rekonstrukcije trga, opštinske vlasti najavile su da će cena tog velikog projekta biti oko milion evra. S obzirom na to da taj poduhvat nije mogao biti finansiran iz opštinskog budžeta, opština je uzela kredit, ugovor o kreditu je zaključen u septembru 2014. godine sa Unikredit bankom na iznos od 1,13 miliona evra po srednjem kursu Narodne banke, s tim što na dan povlačenja sredstava zahtevani iznos kredita nije moglo da premaši iznos od 135 miliona dinara. Kako je navedeno, kredit je bio namenjen za finansiranje projekta rekonstrukcije trga u Bečeju sa izgradnjom vrelovoda DN150, radi povezivanja magistralnih vrelovoda „sever” i „jug”.
Fiksna kamatna stopa kredita je bila 5,40 %, a efektivna 5,64% godišnje, period mirovanja kredita 24 meseca. Datum plaćanja poslednje rate je u septembru 2023. godine.

Rok raspoloživosti kredita je produžen do 30. juna 2017.  Do 30. juna 2017. godine „povučeno“ je 823.635 evra, izvršen je prenos novca firmi „Put-invest” PZP d.o.o. iz Bačkog Petrovca i plaćen je PDV. Obaveze po tom kreditu su krajem juna 2017. godine bile 99,5 miliona dinara, piše u poslednjem izveštaju o izvršenju budžeta opštine koji je usvojen na sednici Skupštine opštine krajem septembra meseca.
Kreditne stope su u međuvremenu smanjene, saopštili su početkom oktobra 2017. godine predsednik opštine Dragan Tošić i načelnica odeljenja za finansije opštine Zorka Kosovac. Nisu, međutim, precizirali za koji kredit opštine koliko su smanjene stope, već su saopštili da opština ima kredite iz ranijeg perioda i kredite koje je dobila za trg i za još neke investicije 2014. godine. Sve je aneksirano i kamatne stope su sa 5,4 odsto skinute na 3,1, zatim sa 4,6 na 1,92 odsto, saopšteno je novinarima, te se pretpostavlja da kamatna stopa kredita za trg sa 5,40 odsto umanjena na 3,1 procenat.

Ugovor o rekonstrukciji trga zaključen je 15. avgusta 2016. godine sa firmom „Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca nosiocem radova konzorcijuma izvođača. Vrednost ugovora bila je 111,15 miliona dinara (133.386.201 dinar sa PDV-om).
Ugovor o nepredviđenim radovima (izgradnja fontana) zaključen je 12. maja 2017. godine, takođe s predvodnikom grupe ponuđača, firmom „Put-invest” PZP d.o.o. iz Bačkog Petrovca. Vrednost ugovora bila je 16,6 miliona dinara (sa PDV-om 20 miliona dinara).

Nadzor nad realizacijom projekta obavljala je firma „Tesla sistemi“ iz Beograda koji je nastupao sa biroom za projektovanje „Bia-projekt“ iz Novog Sada. S njom je ugovor potpisan 11. avgusta 2016. godine, na vrednost 3,79 miliona dinara bez, to jest 4,55 miliona dinara sa PDV-om.
Po cenama iz ugovora cena izgradnje novog trga, s izradom projekta i nadzorom trebalo bi da bude ukupno oko 163 miliona dinara sa PDV-om.

Prema dokumentaciji redakcije Bečejskog mozaika koja je dobijena zahvaljujući Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a traženo je, između ostalog i dokumentacija o plaćanjima izvođaču radova od početka rekonstrukcije trga do dana dostavljanja odgovora na zahtev, i o tome koliko je ostalo još za plaćanje do konačne cene, plaćanja su obavljena 2016. i 2017. godine.
Po kartici pozicije plana i podacima Uprave za trezor, od 1. januara do 31. decembra 2016. godine je plaćeno: 31. avgusta je opština platila avans za usluge po ugovoru od 2.277.000 dinara („Tesla sistemi“), 25. oktobra za usluge nadzora, I privremena situacija, plaćeno je 774.000 dinara za „Tesla sistemi“, 16. novembra za I privremenu situaciju plaćen je PDV u iznosu od 1.445.775 dinara, istog dana, takođe za I privremenu situaciju 7.228.875 dinara za „Put-invest“ PZP Bački Petrovac, 13. decembra za II privremenu situaciju plaćeno je 840.493 dinara za PDV, istog dana, takođe za II privremenu situaciju 4.245.666 dinara za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, a 13. decembra još jednom je plaćeno za II privremenu situaciju 631.260 dinara za „Tesla sistemi“ iz Novog Beograda, 27. decembra plaćen je PDV na građevinske radove u iznosu od 4.222.302 dinara, a istog dana za trg, za III privremenu situaciju 21.629.770 dinara za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, 29. decembra za trg, za IV privremenu situaciju plaćeno je 5.109.674 dinara za PDV i još 25.636.889 dinara za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca. U toku 2016. godine obavljena je isplata ukupno 74,04 miliona dinara, sa PDV-om.

Po kartici pozicije plana i podataka iz Uprave za trezor, od 1. januara do 31. oktobra 2017. godine plaćeno je: 23. januara za uslugu priključenja 254.081 dinara Elektroprivredi Srbije i istog dana 468.000 dinara za „dopuna projekta – trg“ „Via inženjeringu“ iz Novog Sada, 8. maja je za trg, za V privremenu situaciju obezbeđeno 9.894.696 dinara za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, istog dana je, takođe za trg, za V privremenu situaciju plaćeno 1.941.499 dinara PDV-a, kao i 8.143.575 dinara za trg, za VI privremenu situaciju za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca i 1.606.251 dinar PDV-a za VI privremenu situaciju, 1. juna je plaćena VII privremena situacija za trg u iznosu od 7.953.129 dinara za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca i istog dana 1.590.625 dinara za PDV za VII privremenu situaciju, 9. juna 1.667.078 dinara je plaćen PDV na avans za izgradnju, istog dana je plaćen i iznos od 8.335.390 dinara firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca kao avans za izgradnju fontana, 29. avgusta su obavljena plaćanja PDV-a u iznosu od 803.390 dinara, za trg, za VIII privremenu situaciju 8.279.730 dinara firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, 1.653.546 PDV-a na građevinske radove, 4.016.951 dinar za trg, za IX privremenu situaciju firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, 7. septembra obavljena su plaćanja za X privremenu situaciju za trg u iznosu od 3.862.029 dinara firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, 769.285 dinara za PDV za X privremenu situaciju, 18. oktobra plaćeno je 1.041.797 dinara PDV-a na građevinske radove, 5.208.985 dinara za I situaciju firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, za, kako piše „CENTR. i PE“, potom 20. oktobra istoj firmi još 6.431.956 dinara za XI privremenu situaciju i 1.276.311 dinara za PDV na građevinske radove. Od početka 2017. godine do kraja oktobra iste godine plaćeno je ukupno 75.198.312 dinara (sa PDV-om).

U toku 2016. godine i 2017. do kraja oktobra za poslove za rekonstrukciju trga, zajedno sa nadzorom i PDV-om plaćeno je ukupno 149,2 miliona dinara. U kartici pozicije plana navodi se da je ostalo još 16,15 miliona dinara.
Firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca 2016. godine i do kraja oktobra 2017. godine plaćeno je ukupno 120,8 miliona dinara (bez PDV-a), a ugovor rekonstrukcije trga bio je vredan 111,5 miliona dinara, a fontane 16,6 miliona (bez PDV-a), dakle, trebalo je toj firmi platiti još oko 8 miliona dinara.

Procena je da će za potrebe rekonstrukcije trga (zajedno s projektom i nadzorom) biti potrebno ukupno oko 170 miliona dinara, bez mobilijara i sadnica.
Javno preduzeće Komunalac je 29. decembra pokrenuo postupak javne nabavke male vrednosti za nabavku urbanog mobilijara procenjene vrednosti 2,5 miliona dinara, a rok podnošenja ponuda je 10. januar 2018. godine. Želja je da se nabavi: 65 klupa sa naslonom, 17 klupa bez naslona i 40 komada kanti za otpatke.

O vrednosti sadnica na trgu (pedesetak sadnica različitog drveća i žbunje) u trenutku nastanka ove publikacije redakcija Bečejskog mozaika nije imala podataka.
Podsetimo da po predračunu projekta rekonstrukcije trga (prva i druga faza radova – u drugoj fazi je predviđeno izgradnja fontana) s kojim redakcija novina raspolaže, ukupna cena prve faze rekonstrukcije trga trebalo je da bude 112,24 miliona dinara (134,69 sa PDV-om), a druge faze 13,24 miliona dinara (15,88 miliona sa PDV-om).

Planirano je oko 200 komada drveća i šiblja
Za ozelenjavanje je u projektu predviđeno ukupno 848.550 dinara (sa PDV-om 1,01 milion), a za taj novac trebalo je biti posađeno 53 komada lišćarskog drveća, 5 komada četinarskog drveća, 61 lišćarsko šiblje, 81 zimzeleno šiblje i 1.966 kvadratnih metara tepih trave i 98 kvadratnih metara armirane trave.


Fontane
U projektu rekonstrukcije gradskog trga navedeno je da je arhitektonskim projektom pozicionirana centralna fontana u okviru centralnog motiva i da je predviđeno da je bazen fontane iznad kote terena. Centralna fontana je geometrijski gledano „kada“ u osnovi kružnog isečka između dve kružnice različitog prečnika. Dužina lukova trebalo bi da bude 24,06 metara i 14,27 metara, a bočne strane su dužine 8,22 metra i 7,05 metara. Projektant je naveo da će „kada” fontane biti iznad kote terena sa završnim slojem visine 45 centimetara, da bi bila ugodna za sedenje na obruču „kade” u svojim polukružnim delovima. Dubina do površine vode trebalo bi da bude 70 centimetara. Na ivici manjeg luka planirane su mlaznice fontane koje u poluluku zrakasto raspršuju vodu do većeg luka. U projektu piše i da će osvetljenje fontane biti rešeno tako da svetla prate liniju mlaza vode sa mogućnošću programiranja smene boje svetala, te da završna obrada treba da budu keramičke pločice: na dnu i na stranicama bazena trebalo bi da budu glazirane keramičke mozaik pločice u metalik sivoj boji, u kombinaciji dve različite obrade iste boje (hrapavo i glatko). Na obodu bazena gde je predviđena mogućnost sedenja trebalo je postaviti suvo presovane pločice. Po planu, spoljna obrada zida bazena je natur beton sa tragovima drvene oplate.

Za vodenu igru mlaznica uz ivicu manjeg luka fontane koje u polukrugu zrakasto raspršuju vodu sa paraboličnim mlazom do većeg luka bazena fontane, predložene su mlaznice tipa „Comet”, koje je moguće ručno podešavati po vertikali i horizontali.Predloženo je da broj mlaznica bude 22 da bi igra vode bila efektna (dužina mlaza bi bila u granicama do 6 metara, a visina mlaza oko 2,5 metara).Tehnologija fontane, izbor opreme i sistema projektovan je prema preporukama OASE – LivingWater. Projektom je predviđeno da centralna fontana funkcioniše na principu recirkulacije vode.

Dalje se u projektu rekonstrukcije trga navodi da „prvo punjenje bazena fontane i samog sistema predviđeno je iz gradske mreže. Voda koja preliva iz bazena fontane, preliva kroz kutijaste prelive montirane na kanalizacione cevi kojima se voda odvodi do kompenzacionog bazena. Projektovana pumpno-filterska stanica locirana je pored bazena fontane. Pumpno-filterska stanica je šahtnog tipa sa ulazom preko odgovarajućeg šaht poklopca. Ventilacija prostora pumpno-filterske stanice je predviđena građevinskim projektom (dovodna i odvodna cev za ventilaciju). Projektom je predviđena ugradnja ventilatora“.

Izrađivač projekta je u vezi sa parternom fontanom napisao da treba da bude smeštena južno od ulaza u gradsku kuću u okviru trapeznog platoa, a da parter fontane bude popločan suvo presovanim pločicama u sivom tonu.  „Arhitektonsko rešenje fontane je ravna kvadratna površina dimenzija 4,30x4,30 metara. Raspored mlaznica je pravilan na međusobnom odstojanju 1,20 metara, po 3 mlaznice u 3 reda. Predviđeni su vertikalni vodeni mlazevi visine oko 1,5 metara, koji se mogu povećati ili smanjiti po potrebi. Po obodu kvadratne površine arhitektonsko-građevinskim projektom predviđa se sabirni kanal za prihvat dela vode sa površine fontane. Ispod cele površine fontane projektovan je bazen dubine 50 centimetara, visine vodenog stuba 30 centimetara, dužine i širine 3,80 metara. Za smeštaj opreme fontane projektovana je podzemna građevina, tzv. pumpno-filterska stanica dimenzija 2,30x2, 40x2,00 metara.

Građevinskim projektom predviđena je i prinudna ventilacija prostora. Ovim projektom je predviđena ugradnja ventilatora. U pumpno-filterskoj stanici predviđena je muljna šahta za odvod vode u slučaju havarije i vode od pražnjenja cevovoda. Pristup u ovaj prostor je preko šahtovskog otvora dimenzija 85x85 centimetara i penjalica“. Upravljanje i kontrola vodenih i svetlosnih efekata predviđena je preko WECS uređaja (Water Entertaiment Control System). Svetlosni efekti trebalo bi da prate vodene efekte i da budu međusobno sinhronizovani. U projektu piše da su odabrani LED-RGB podvodni reflektori, te će mogućnost izbora boja biti neograničena iz spektra, sa mogućnostima naglaska na neku posebnu boju (crvenu-zelenu-plavu). Za potrebe vodenih efekata projektovana je posebna potopna pumpa i podvodni reflektor, koji se mogu individualno kontrolisati i regulisati uz pomoć DMX uređaja, a karakteristika pumpe je izuzetna dinamika vode. Izbor pumpe i reflektora je prema preporuci tehnologije OASE-LivingWater.

Garantni rok za fontane je 24 meseca računajući od dana izvršene primopredaje svih izvedenih radova, s tim da je za ugrađenu opremu i materijal dužina roka identična kao i garancija proizvođača opreme.
Predstavnici opštine izjavili su da prilikom rekonstrukcije trga (pa i što se tiče izgradnje fontana) nije bilo odstupanja od projekta.

U projektu rekonstrukcije trga piše da su platoi dimenzionisani u odnosu na čitav spektar povoda okupljanja ispred objekata koji ujedno predstavljaju i scenografiju događaja. Kako sam plato trga zauzima veliku površinu (1,2 hektara), a okružuju ga objekti koji svojim rasporedom i gabaritima ne pružaju adekvatnu zaštitu od prirodnih uticaja, te je boravak na trgu ograničen, formirana je zelena oaza ispred objekta zadužbine baronice Eufemije Jović koja je oivičena pešačkom putanjom koja vodi od ulaza na trg iz Novosadske ulice do katoličke crkve. Putanja je naglašena jasnim drvoredom koji ovde ima ulogu fizičke strukture koja vizuelno smanjuje prostor trga, čini ga čovekomernijim i zaštićenijim. Iza drvoreda prema objektu rasprostiru se poprečne trake zelenog tepiha prošarane kompozicijom niskog šiblja i rastinja. Zeleni fond u okviru ovog prostora stvara ugodniji mikroklimat na samom prostoru trga. Kompozicioni raspored rastinja postavljen je tako da ne zaklanja spomeničke vrednosti objekta zadužbine. Smena zelenog tepiha i popločanja omogućava postavljanje urbanog mobilijara radi prijatnijeg boravka na trgu tokom čitave godine. Statične tačke trga naglašeno prožimaju osnovni pešački pravci, koji imaju ulogu povezivanja nasleđenih pešačkih kretanja sa prostora prilaza trgu. Pored nastavljanja kretanja, uvedene su i staze koje u svom kretanju imaju svoje ciljne, vizuelne reperne tačke.

Tako se iz pravca ulice Novosadske jasno akcentuje objekat katoličke crkve; iz pravca ulaza/ izlaza u opštinsku zgradu to je spomenik kralju Petru I, iz pravca prilaza ulice Uroša Predića to je gradska kuća. Svi pešački pravci naglašeni su sistemom popločanja u bojama, materijalu i osvetljenju. Pravac Glavne ulice prema bečejskoj banji kroz ulicu Braće Tan naglašen je pružanjem traka crvenog i žutog behatona, kao i pravac od ulaza gradske kuće i spomenika kralju Petru I, sa tom razlikom što je dopunjen zelenim trakama sa drvoredom koji odvaja crvenu i žutu traku behatona. Dijagonalni pravac koji spaja ulicu Uroša Predića i Glavnu naznačen je crvenim behatonom i podnim osvetljenjem“, pisalo je u projektu rekonstrukcije Pogače, doduše, u sadašnjem vremenu.

Projektant je pisao i o važnosti ozelenjavanja trga. „Ozelenjavanje platoa trga u rešenju igra višestruku ulogu: stvaranje ugodnog mikroklimata za boravak na trgu, učvršćivanje fizičke kompozicije prostora, naglašavanje pravaca u prostoru i uvažavanje stečenih
obaveza kroz planske i zakonske dokumente, i uslove Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Za drvorede su birane vrste na osnovu oblikovnog karaktera, boje, i one koje su zadate od
strane Zavoda za zaštitu prirode u sklopu uslova izdatih za izradu urbanističkih planova. Sve vrste pogoduju II klimatskoj zoni u kojoj se trg nalazi, a raspored vrsta je napravljen u zavisnosti od položaja u odnosu na strane sveta (insolacija) i objekata koji trg oivičavaju. Zelene površine su predviđene da budu zatravljene i oivičene granitnim kockama 10x10 centimetara. Dva isečka između kružnica iz centralnog motiva predviđene su za sezonsko cveće, a jedan isečak za armiranu travu – otpornu na gaženje i habanje. Predviđeni urbani mobilijar čine klupe sa naslonom, klupe bez naslona i kante za otpatke.

Kako su na postojećem rešenju trga već postavljene klupe sa naslonom (29 komada), one se moraju demontirati, sačuvati i vratiti kada se završe radovi na rekonstrukciji. Potrebno je ovaj broj klupa dopuniti u istom oblikovnom i koloritnom stilu sa postojećim do broja 50 komada. Klupe bez naslona takođe moraju biti stilski usklađene sa postojećim, i omogućiti udobno sedenje u oba smera. Potreban minimalni broj ovih klupa iznosi 40 komada, a ukoliko je moguće, da se vremenom dopuni do 60. Na dve klupe postaviti jednu kantu za otpatke – minimum 40 komada. Objekti će se postavljati prema važećoj opštinskoj Odluci o postavljanju montažnih i demontažnih objekata na javnim površinama“.

Osvetljenje je samo osvetljenje, a ne scenografija
Projektant je predvideo da osvetljenje na trgu bude višeznačajno – no, zasad su ipak postavljene samo starinske svetiljke. Naime, zamišljeno je da osvetljenje, osim osvetljavanja trga, bude deo scenografije prostora. „U zavisnosti od događaja i režima korišćenja, centralni motiv je moguće osvetliti na različite načine uz pomoć tri visoka reflektora (h=10 metara), koji bacaju svetlost na najveću kružnicu, različitim intenzitetom. Svetlo na ovom prostoru iskorišćeno je na još jedan način: kao svetlosni stub koji izvire iz zemlje i zamenjuje elemenat spomenika. Ovu svetlosnu skulpturu u skladu sa tehničko-tehnološkim razvojem moguće je modifikovati vremenom, te je predviđeno da ćemo jednog dana imati projekcije svih dosadašnjih spomenika sa prostora trga u određenim vremenskim sekvencama. Pored tri visoka reflektora i svetlosne skulpture, u osi pešačkog pravca ulica Glavne i Braće Tan predviđeno je dvostrano osvetljenje na stubovima (h=4,5 metara) u osi pešačkog pravca. Zatim osa opštinska zgrada – spomenik Petru I Karađorđeviću, osa Novosadska – ulaz u katoličku crkvu i pešačka staza pored opštinske zgrade i zadužbine baronice Eufemije Jović osvetljava se slobodnostojećim jednostranim kandelabrima (h=3 metra) koji tangiraju staze, jednostrano, a u osi opštinska zgrada – spomenik, tangira obe strane staze naizmenično. U stazi dijagonale od crvenog behatona postavlja se podno dvostrano osvetljenje u ivici staze, jedno naspram drugog“, piše u projektu.Zašto je Bečej imao beton i rupu u centru?
Priča se da prethodni izgled trga, koji je rekonstrukcijom promenjen, Bečejci mogu da zahvale borcima, od koji su dvojica, navodno, pokrenula akciju rekonstrukcije. Konkurs za dobijanje idejnog rešenja je raspisan 1974. godine, stručni žiri je kao najbolji izabrao rad grupe autora iz Poljske (inženjeri Viktor Jackijevič i Zenon Prentinski i vajar Kristina Plavska-Jackijevič).

Novinari Bečejskog mozaika i njihovi sagovornici nisu uspeli da nađu podatke o ceni po kojoj je idejno rešenje otkupljeno, niti podatke o troškovima rekonstrukcije trga. Ubrzo su radovi i započeli, osvanula je zelena taraba oko Pogače i 1979. godine je svečano i otvoren novi, betonski, komunistički trg, koji možda nije bio sasvim originalan, jer su zli jezici tvrdili da su u Poljskoj videli sličan trg i spomenik, da fotografija postoji i na internetu. Bečej je tada dobio i komplikovan saobraćaj u centru, prvi gradski semafor i manjak prostora za parkiranje. A korzo je nestao.

Nisu trgovi više to što su nekad bili
Nisu trgovi više to što su nekad bili, mesto političkih promena, protesta, istorijskih događaja. Današnji trgovi su mnogo manje važni, ili sasvim nevažni, a neretko se događa da nisu više ni mesto okupljanja. Tako je bilo i sa bečejskim trgom, a tek treba da se vidi kako će da bude, naime, do pre godinu dana je postojao ružan, sivi i uništen betonski trg, na kom niko nije rado boravio. Do danas, kada Bečejci imaju novi trg, mnogi su zaboravili ili nisu ni doživeli onaj „pravi“ bečejski trg, Pogaču, koji je zaista bilo stecište građana sa svojim korzoom, ali tu su tada bili i restorani i kafane. Sada predstoji da novoizgrađeni trg vredan više od milion evra pokuša da isplati sebe, da postane mesto okupljanja ljudi, ali za to je pre svega potrebno da osim banaka i gradske kuće taj prostor „uokviruju“ kafići i restorani, kao nekad, po mogućstvu autentični i drugačiji od postojećih.

Treba, zatim, raditi i na dovođenju turista, jer je gradski trg uokviren istorijskim i kulturnim zdanjima (većina ih propada, poput gradske kuće, zadužbine Eufemije Jović).
Trgovi su veoma važni i to će možda postati i bečejski, jer, ne treba zaboraviti da kada posetimo neki nepoznati grad, prvi put nas vodi upravo na trg.
Čuveni trgovi u svetu su Trafalgar skver u Londonu, Crveni trg u Moskvi, Konkord u Parizu,  Taksim u Istanbulu, Tajms skver u Njujorku je čuveni trg, prepoznatljiv po šumi reklama, panoima, hordama turista, Brodveju, skupocenim radnjama...


Ljudske je mere Trg svetog Marka u Veneciji, a i mali trgovi u Italiji su mesta susretanja kao u svim mediteranskim gradovima. I divni su. I žitelji tih gradovi znaju u tome da uživaju i da to i unovče.
K.D.F. i R.M.

 

Nove instalacije
Osim same rekonstrukcije Pogače, projektom je bila predviđena i rekonstrukcija podzemnih i nadzemnih instalacija.
Što se vodovodne instalacije tiče, navodilo se da je potrebno da se vodovodne cevi u potpunosti zamene da bi zadovoljile svojim promerom prema važećim zakonskim propisima i pravilnicima iz oblasti vodosnabdevanja i protivpožarne zaštite. Posebna pažnja poklonjena je navodnjavanju zelenih površina sistemom „kap po kap“ koji čini sekundarnu vodovodnu mrežu na prostoru trga. Potrebno je, zatim, da aktuelna mešovita kanalizacija postane kanalizacija otpadnih voda i da bude povezana u sistem novom mrežom od šahta ispred objekta robne kuće do šahta na uglu kod zgrade Gradskog pozorišta. Projektom je predviđena izgradnja novog sistema atmosferske kanalizacije koji se povezuje sa slivom u ulici Gerberovih, sa krajnjim recipijentom Mrtva Tisa, piše u projektu i dodaje se da je potrebna je i delimična rekonstrukcija i izmeštanje kablovskih vodova prema uslovima elektrodistribucije i dopunjavanje novim priključcima za potrebe rada obe fontane i svetlosne skulpture.
Prema zahtevu JP Toplana u projekat je superponirana trasa vrelovoda.

 

Projekat  „Može li novi gradski trg da utiče na razvoj grada – šta su Bečejci dobili za milion evra i kako će biti otplaćen opštinski kredit?“ sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali