Rebalans opštinske kase: Prihodi budžeta 1,6 milijardi, deficit oko 42 miliona dinara

  23 septembar 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Drugi rebalans opštinskog budžeta usvojen je na trinaestoj sednici Skupštine opštine Bečej 3. septembra, uz amandmane Opštinskog veća.

Službeni list opštine tek je 7. septembra objavljen na sajtu opštine, te javnost od tada može da pročita šta je predviđeno odlukom o drugom rebalansu opštinskog budžeta.

Prvobitno budžet opštine je nakon rebalansa trebalo da bude projektovan u iznosu od 1.617.608.000 dinara, a deficit u iznosu 41.833.000 dinara, ali nakon usvajanja amandmana Opštinskog veća budžet opštine iznosi 1.624.608.000 dinara, od toga su sredstva iz budžeta 1.350.072.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora iznose 38.639.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti 150.565.000 dinara, a preneta sredstva 85.332.000 dinara.

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, 41.883.000 dinara, otplate glavnice za uzete kredite u iznosu od 46.610.000 dinara i za nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 1.000 dinara obezbediće se iz primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u iznosu od 3.112.000 dinara i od prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 85.332.000 dinara, piše u rebalansu budžeta.

Ko se finansira iz budžeta?

Direktni korisnici budžeta opštine Bečej su Skupština opštine, predsednik opštine, Opštinsko veće, Opštinska uprava, pravobranilaštvo opštine i zaštitnik građana.

Indirektni korisnici budžeta su Predškolska ustanova „Labud Pejović“, Gradski muzej, Narodna biblioteka, Gradsko pozorište, Turistička organizacija opštine Bečej, ustanova za fizičku kulturu „Đorđe Predin Badža“ i mesne zajednice u naseljenim mestima i u Bečeju.

Još se čeka povraćaj novca za malu marinu

U obrazloženju rebalansa budžeta navedeno je da su prihodi budžeta za 2021. godinu planirani realno, da je realno procenjena stavka prihoda od prodaje građevinskog zemljišta investitorima koja se očekuje u 2021. godini, na bazi primljenih pisama o nameri kupovine parcela od strane investitora u iznosu od 98,08 miliona dinara.

Iz rebalansa budžeta je jasno da se još nije desio povraćaj novca iz EU za izgradnju male marine na obali Tise, naime, navodi se da „memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU iznose 16 miliona dinara, jer se očekuje povraćaj sredstava za projekat mala marina u Bečeju“.

Prihodi od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine planirane su u 2021. godini na osnovu nove odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Bečej u iznosu od 15 miliona dinara na bazi procene. „Namenski transferi od drugih nivoa vlasti planirani su realno po projektima. Realizacija zavisi od mase sredstava koja bude opredeljena konkursima“, navodi se u obrazloženju rebalansa.

Povećanje plata u javnom sektoru

Što se plata tiče, navedeno je da je opština ukupnu masu sredstava za plate planirala na bazi uputstva Ministarstva finansija na bazi stvarnog postojećeg broja zaposlenih radnika i isplaćene mase za plate u 2020. godini.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o budžetu Srbije za 2021. godinu u kome je predviđeno povećanje minimalne zarade za 6,6 odsto, kao i povećanje zarada zaposlenih u zdravstvu od 5 odsto, ostalih zaposlenih u javnom sektoru za 3,5 odsto, a od 1. aprila 2021. godine i za njih je ukupno povećanje 5 odsto.

Na osnovu prezentovanih podataka uvećane su mase sredstava za plate u visini odobrenih procenata u 2021. godini.

Za održavanje javnih zelenih površina 51 milion

U posebnom delu odluke o rebalansu budžeta prikazani su rashodi po korisnicima po programima i programskim aktivnostima.

Za program Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje opredeljena su sredstva u iznosu od 34.328.000 dinara.

Navodi se da je akcenat stavljen na opremanje bušotine u Bečeju (geotermalna bušotina kod Šlajza) i da je za to predviđeno 20.583.000 dinara.

Za program Komunalne delatnosti opredeljeno je ukupno 258.459.000 dinara.

Za javno osvetljenje 13.000.000 dinara, za održavanje javnih zelenih površina 51.000.000 dinara, za održavanje čistoće na površinama javne namene 9.000.000 dinara, za zoohigijenu 43.200.000 dinara od toga 11.200.000 dinara iz programa zaštite životne sredine, za proizvodnju i distribuciju toplotne energije 15.300.000 dinara, za projekat Sanacija rasvete u Goranskom parku u Bečeju 1.000.000 dinara, za projekat Rekonstrukcija vodovodne mreže 11.800.000 dinara, za projekat Izgradnja vrelovoda DN 200 od hidrotermalne bušotine BČHT – 3/09 do objekta USKAO „Đorđe PredinBadža“ – I faza 33.000.000 dinara, od toga 27.600.000 dinara od viših nivoa vlasti, za projekat Kanalizacija i prečistači otpadnih voda 37.700.000 dinara, od toga 7.500.000 dinara iz viših nivoa vlasti, za projekat Saniranje drenažnih kanala u bečejskom Malom ritu 15.000.000 dinara, od toga 12.000.000 dinara iz viših nivoa vlasti i za zamenu vodovodnih delova u šahtovima vodovodne mreže u Bečeju – III faza, 28.459.000 dinara, od toga 6.000.000 dinara iz viših nivoa vlasti.

Za program Lokalni ekonomski razvoj opredeljeno je 1.250.000 dinara za finansijsku podršku za lokalni ekonomski razvoj samouprave.

Za program Razvoj turizma opredeljeno je 13.209.000 dinara.

Za promociju turističke ponude 10.097.000 dinara, od čega iz sopstvenih sredstava 2.078.000 dinara, a za projekat Mala marina 3.112.000 dinara, sredstva se obezbeđuju iz kredita.

Za program Poljoprivreda i ruralni razvoj opredeljeno je 75.310.000 dinara.

Za program Zaštita životne sredine planirano je 64.668.000 dinara. Akcenat je stavljen na upravljanje zaštitom životne sredine, 480.000 dinara, za praćenje kvaliteta elemenata životne sredine predviđeno je 1.500.000 dinara, za zaštitu prirode 3.300.000 dinara i za upravljanje komunalnim otpadom 4.438.000 dinara.

Ovom programu je dodat i projekat Uklanjanje nesanitarne deponije u Mileševu za koji je opredeljeno 54.950.000 dinara, od toga 43.160.000 dinara iz viših nivoa vlasti.

Za saobraćajnu infrastrukturu više od 40 miliona

Za program Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture opredeljeno je 40.712.000 dinara, sredstva od viših nivoa vlasti iznose 2.134.000 dinara i sredstva iz budžeta 38.578.000 dinara.

Sredstva su namenjena za upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture u iznosu od 27.260.000 dinara, za javni gradski i prigradski prevoz 5.000.000 dinara, za rekonstrukciju raskrsnice ulica Miloša Crnjanskog, Žilinski Endrea, Zoltana Čuke i Dositejeve koji je završen, ostaje 350.000 dinara za tehnički prijem.

U rebalansu opštinskog budžeta piše da je za rekonstrukciju Novosadske ulice predviđeno 25.000 dinara, koliko i za izgradnju saobraćajnice u Industrijskoj zoni.

Za rekonstrukciju ulice Zoltana Čuke do ulice Glavna u Bečeju planirana je potrošnja 4.600.000 dinara, za rekonstrukciju ulice Danila Kiša u Bečeju 400.000 dinara, za izradu projekta izgradnje kružnog toka na raskrsnici ulica Petrovoselski put, Potiska i Proleterska u Bečeju 2.501.000 dinara, od toga 1.778.000 iz viših nivoa vlasti, za postavljanje semafora na raskrsnici ulica Zelena i Zmaj Jovina u Bečeju 501.000 dinara, od toga iz viših nivoa vlasti 356.000 dinara, a za izgradnju pešačke staze u Botri 50.000 dinara.

Oko 190 miliona za škole

Za program Predškolsko vaspitanje i obrazovanje opredeljeno je 177.450.000 dinara – za funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja 177.450.000 dinara, od toga iz viših nivoa 14.258.000 dinara.

Za program Osnovno obrazovanje i vaspitanje opredeljeno je 143.630.000 dinara za funkcionisanje osnovnih škola.

Za program Srednje obrazovanje i vaspitanje izdvojeno je 47.483.000 dinara za funkcionisanje srednjih škola.

Za Narodnu kuhinju više od 7 miliona

Za program Socijalna i dečija zaštita izdvojeno je 80.717.000 dinara od čega je iz viših nivoa predviđeno 6.623.000 dinara, na jednokratne pomoći trebalo bi da bude potrošeno 27.890.000 dinara, na Narodnu kuhinju 7.200.000 dinara, za dnevni boravak izdvojeno je 3.283.000 dinara, za savetodavno-terapijske i socijalno edukativne usluge 1.047.000 dinara, za podršku Crvenom krstu 2.280.000 dinara, za podrška deci i porodicama 8.100.000 dinara, za lične pratioce i koordinatore 13.500.000 dinara, od toga 4.629.000 dinara od viših nivoa vlasti, za pomoć u kući 6.139.000 dinara, od toga 1.639.000 dinara od viših nivoa vlasti, za populacionu politiku opštine 10.568.000 dinara i za sprovođenje Operativnog plana za inkluziju Roma 710.000 dinara.

Za zdravstvo 21 milion, a za mrtvozorstvo 1,1 milion

Za program Zdravstvena zaštita izdvojeno je 21.246.000 dinara, za funkcionisanje ustanove primarne zdravstvene zaštite 19.627.000 dinara, za mrtvozorstvo 1.100.000 dinara i za sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje 519.000 dinara.

Za lokalne ustanove kulture 62 miliona

Za program Razvoj kulture i informisanja opredeljeno je 111.209.000 dinara, iz sopstvenih prihoda 10.188.000 dinara i iz viših nivoa vlasti 5.088.000 dinara, ostatak od 95.933.000 dinara iz budžeta.

Za funkcionisanje lokalnih ustanova kulture izdvojeno je 62.262.000 dinara, za jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 37.135.000 dinara, za javno informisanje 8.250.000 dinara, za Festival Bečej noću 2.500.000 dinara, za sanaciju, adaptaciju i dogradnju zgrade Gradskog muzeja Bečej 500.000 dinara, za projekat klimatizacije sale u Gradskom pozorištu Bečej 562.000 dinara, od toga 442.000 dinara iz viših nivoa vlasti.

Za sport i omladinu 115 miliona

Za program Razvoj sporta i omladine opredeljen je iznos od 115.401.000 dinara, od toga iz budžeta 87.917.000 dinara, iz sopstvenih prihoda 23.768.000 dinara i iz viših nivoa vlasti 3.716.000 dinara.

Za podršku lokalnim sportskim organizacijama i udruženjima obezbeđeno je 23.520.000 dinara, za funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova 75.213.000 dinara u čemu sopstvena sredstva sportskog centra iznose 23.768.000 dinara, za sprovođenje omladinske politike 600.000 dinara, za opremanje semaforom otvorenog fudbalskog terena sa veštačkom travom u Bečeju predviđeno je 1.007.000 dinara, od toga 600.000 dinara iz viših nivoa vlasti, za sanaciju zidane i metalne ograde oko terena u B. P. Selu predviđeno je iz budžeta 420.000 dinara, za presvlačenje rukometnog igrališta u B.P. Selu 4.788.000 dinara, za projekat „Jednaki uslovi za mlade u Bačkom Gradištu“ 4.288.000 dinara, od toga 2.916.000 dinara od viših nivoa vlasti, za podršku mladima u Mileševu planiran je iznos od 605.000 dinara, od toga 200.000 dinara od viših nivoa vlasti i za rekonstrukciju dela objekta u prizemlju sportskog centra 4.960.000 dinara.

Za funkcionisanje lokalne samouprave 266 miliona dinara

Za program Opšte usluge lokalne samouprave opredeljeno je 371.790.000 dinara.

Za funkcionisanje lokalne samouprave 266.501.000 dinara, za funkcionisanje mesnih zajednica 34.880.000 dinara, za otplatu glavnice i kamata 50.450.000 dinara, za opštinsko pravobranilaštvo 17.108.000 dinara, za funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina 250.000 dinara i za upravljanje vanrednim situacijama 2.601.000 dinara.

Za program Politički sistem lokalne samouprave trebalo bi da bude potrošeno 60.746.000 dinara, za funkcionisanje Skupštine opštine 21.448.000 dinara i za funkcionisanje izvršnih organa 39.298.000 dinara.

Za program Energetska efikasnost nisu opredeljena sredstva.

Amandmani

U amandmanima Opštinskog veća na predlog odluke o rebalansu opštinskog budžeta navedeno je da u opisu subvencije javnim nefinansijskim preduzećima umesto 58,8 miliona treba da stoji 65,8 miliona dinara.

U programu komunalna delatnost, upravljanje/održavanje javnog osvetljenja umesto 13 miliona stoji iznos 17,5 miliona dinara, a u delu upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture umesto 27,2 miliona dinara treba da stoji 29,7.

Kod programa srednje obrazovanje kod Tehničke škole (specijalizovane usluge) umesto iznosa 530.000 treba da stoji 350.000 dinara.

B.M. (Tekst je objavljen 10. septembra u 830. broju Bečejskog mozaika)
Projekat „Odluke u ime građana 2021“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali