Akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva Bečeja: „Živeo“ dve godine… (3. deo)

  19 decembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Jedini izveštaj kojim redakcija Bečejskog mozaika raspolaže o realizaciji Akcionog plana za razvoj omladinskog preduzetništva u opštini Bečej je iz maja 2011. godine. Plan, čiji su ciljna grupa bili mladi ljudi od 15 do 30 godina starosti, sa prebivalištem na teritoriji opštine Bečej, usvojen je 9. septembra 2010. godine („Službeni list opštine Bečej“, godina 2010, 8), sa „rokom važenja“ do 2012. godine. Akcioni plan su zajednički izradili nadležni iz opštine Bečej i USAID, preko programa za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti.

Cilj akcionog plana je bio da ukaže organizacijama, institucijama i drugim zainteresovanim subjektima kako da se stvori pogodno okruženje za razvoj preduzetništva koje je jedan od ključnih elemenata zdrave ekonomije. U akcionom planu utvrđene su aktivnosti i njihovi nosioci, vremenski okvir, ali i indikatori za praćenje uspešnosti definisanih aktivnosti. Ciljevi plana su bili promovisanje preduzetništva u mlađoj populaciji – izmena bečejske klime „Maja“, integrativno informisanje mladih, povećanje zapošljivosti mladih i pružanje podrške mladim preduzetnicima.
U izveštaju tadašnje koordinatorke Kancelarije za mlade opštine Bečej Katarine Stojisavljević od 26. maja 2011. godine, pisalo je da je Kancelarija za mlade opštine Bečej svojim dotadašnjim aktivnostima pretendovala da realizuje sve one aktivnosti za koje je planirano da se ostvare u 2010. godini i da su te aktivnosti doprinele ostvarivanju uglavnom prvog i drugog cilja.
Do kraja maja 2011. godine je, u okviru prvog cilja – promovisanje preduzetništva u mlađoj populaciji – izmena bečejske klime „Maja“ – urađeno, napisala je koordinatorka, „promovisanje preduzetničkog duha u formalnom srednjem obrazovanju kroz organizovanje rada virtuelnih preduzeća (BIP) u Tehničkoj školi; oformljeno je tri virtuelna preduzeća – GAX, IST Computers i Technology Center. U programu je učestvovalo dvanaest učenika koji su tokom 75 održanih časova stekli sva neophodna znanja iz ove oblasti. Aktivnosti koje su činile ovaj program su sledeće: promocija programa, osnivanje preduzeća, formiranje poslovne ideje, istraživanje tržišta, izrada biznis plana, organizacija preduzeća, promocija preduzeća, prikupljanje sredstava i poslovanje preduzeća, i na kraju zatvaranje preduzeća. Učenicima je, na jedan nov način, omogućeno da kroz samostalni rad pređu put od nastanka do realizacije svoje poslovne ideje. Takođe im je pružena prilika da se suoče sa, danas, surovom realnošću i da se uvere da ih samo razvoj preduzetničkog duha, samopouzdanja i stalno učenje, može uspešno voditi kroz život“.
U okviru drugog cilja – integrativno informisanje mladih urađeno je, piše u izveštaju, „osnaživanje kapaciteta KZM za informisanje mladih o omladinskom preduzetništvu (informisanje lokalne zajednice i promocija ideje i pokretanje info centra u Bečeju, okupljanje grupe mladih ljudi zainteresovanih za učešće u realizaciji otvaranja i rada info centra u Bečeju); lokalna zajednica je informisana o ideji otvaranja info centra putem lokalnih medija, a ova ideja je promovisana i tokom realizacije projekta Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. U septembru 2010. godine započete su aktivnosti u vezi sa pokretanjem info centra za preduzetništvo mladih, a početkom 2011. godine počelo je okupljanje mladih ljudi koji su zainteresovani za rad u info centru. Šest mladih volontera aktivno se uključilo u rad info centra, a kako su aktivnosti na ovom polju u progresiji, uvećava se i broj mladih koji se uključuju kako u rad Kancelarije za mlade, tako i u rad Info centra. U toku je obuka za osnivanje i podizanje kapaciteta lokalnog volonterskog servisa u kom učestvuje 30 mladih iz Bečeja, a određen broj osoba je zainteresovan za uključivanje u rad info centra“. Uspostavljena je, zatim, navodi se u izveštaju, „saradnja sa institucijama i organizacijama koje kreiraju i sprovode omladinske programe preduzetništva (upoznavanje institucija i organizacija sa idejom otvaranja info centra u Bečeju i sa idejom promocije omladinskog preduzetništva); sve relevantne institucije u Bečeju koje se na neki način bave preduzetništvom su upoznate sa idejom otvaranja Info centra i uopšte sa planom Kancelarije za mlade da upotpuni spektar svojih aktivnosti i aktivnostima iz oblasti preduzetništva. Uspostavljena je saradnja sa pojedinim institucijama (Ekonomsko-trgovinska škola, Tehnička škola, Nacionalna služba za zapošljavanje, Odeljenje za privredu i razvoj opštine Bečej, udruženje privrednika itd.)“. S tim u vezi se pominje otvaranje info-centra (tehničko opremanje centra i uspostavljanje dinamike njegovog rada): u okviru Kancelarije za mlade je osposobljena prostorija koja je opremljena sa dva radna stola i dva računara, dva štampača, internetom, fotokopir aparatom i skenerom. Navedena oprema ima vrednost oko 250.000 dinara. Računari, jedan štampač, skener i fotokopir aparat su donacija organizacije „Grupa 484”, a stolovi i drugi štampač donacija Ministarstva omladine i sporta. Promovisan je i rad info-centra, piše u izveštaju, izrađen je veb sajt, kreirani su i šireni promotivni materijali; „u proteklom periodu je izrađena Web prezentacija Info centra za preduzetništvo mladih, sa adresom http://preduzetnistvomladih-becej.rs“. Taj sajt novinar Bečejskog mozaika sredinom decembra 2016. godine nije mogao da pronađe, te se može pretpostaviti da danas ne funkcioniše.
Koordinatorka Kancelarije za mlade pisala je u svom izveštaju i o podizanju kapaciteta mladih za aktivno traženje i širenje informacija o omladinskom preduzetništvu (realizacija obuke grupe mladih ljudi koji bi bili angažovani na mestu info-radnika – volontera u info-centru); „realizovana je obuka za 14 mladih koji su tom prilikom dobili sve relevantne informacije iz oblasti info rada, volonterizma, komunikologije, aktivnog slušanja, dostupnosti i selekciji informacija, načinima uspešnog prosleđivanja informacija, osnovama preduzetništva, kao i o osnovama web-a i ažuriranju podataka. Od 14 polaznika obuke 6 mladih je nakon obuke ostalo aktivno uključeno u rad Info centra“. U izveštaju se govorilo i o profesionalizaciji rada info centra (kadrovsko opremanje info centra i uspostavljanje dinamike njegovog rada); „funkcionisanje Info centra je pored tehničkog opremanja upotpunjeno zapošljavanjem osobe u funkciji koordinatora info centra. Ovako osmišljen, Info centar je apsolutno funkcionalan i ostvaruje sve ciljeve i zadatke, s obzirom da poseduje stalno zaduženu osobu koja uz pomoć volontera obavlja sve neophodne aktivnosti“.
Što se tiče povećanja zapošljivosti mladih, to je treći cilj Akcionog plana za razvoj omladinskog preduzetništva u opštini Bečej, u izveštaju se navodi da je realizovana obuka „Hoću da radim“; za 25 mladih učesnika je realizovana obuka za aktivno traženje posla, te da je 25 mladih iz opštine Bečej pokazalo svoju motivaciju da započne proces pronalaženja posla. Urađeno je, zatim, promovisanje programa „Prva šansa”: Kancelarija za mlade, posredstvom Info centra, a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, promovisala je taj program osposobljavanja i usavršavanja za samostalan rad.

Oko 20 procenata stanovništva je bilo mlado

Istraživanja koja su sprovedena u toku procesa izrade strateških dokumenata opštine Bečej su pokazala da pozicija mladih nije na zavidnom nivou. Posebno osetljiva je tema njihovog zapošljavanja i radnog angažovanja.
Prema popisu iz 2002. godine (ti podaci su korišćeni prilikom izrade Akciono0g plana za preduzetništvo mladih) u naseljima opštine Bečej živelo je 40.987 stanovnika. Prema tada procenjenoj godišnjoj stopi opadanja broja stanovnika od 0,06%, zaključeno je se da će na kraju projektovanog perioda 2002-2022. godine u opštini Bečej živeti 38.985 stanovnika i postojati 14.980 domaćinstava. Radni kontingent činio je 64,6% populacije. Od ukupnog broja stanovnika 15,9% je bilo poljoprivredno stanovništvo, a 58% je aktivno poljoprivredno stanovništvo.
Polovinu populacije opštine činile su starije sredovečno i staro stanovništvo, sa ekstremno visokim stepenom starenja.
Indeks izdržavanosti (odnos broja izdržavanih lica i aktivnih lica) je bio visok (0.88). U strukturi stanovništva zapaženo je smanjenje procentualnog učešća najmlađih starosnih grupa, a povećanje
učešća najstarijih starosnih grupa u ukupnom stanovništvu. Tako je velika starosna grupa od 0 do 14 godina predstavljala 1971. g odine 19,43%, 1981. godine 19,06%, a 1991. godine 19,08%. Najstarija godišta od navršenih 60 i više godina predstavljala je 1971. godine 18,62% a 1981. godine 18,53%.
Na osnovu podataka sa popisa stanovništva iz 2002. godine, u opštini Bečej, od 40.987 stanovnika oko 8.800 osoba je bilo starosti od 15 do 30 godina, dakle mladi su tada činili 21,5% stanovnika.

U okviru četvrtog cilja Plana, pružanje podrške mladim preduzetnicima, navedeno je da je tokom 2011. godine planirano da fokus bude na aktivnostima koje će se sprovoditi u cilju povećanja zapošljivosti mladih. „Jedna od krucijalnih aktivnosti iz ove oblasti jeste obuka za pisanje biznis plana koja podrazumeva osposobljavanje mladih nezaposlenih za započinjanje samostalnog biznisa, kroz sticanje neophodnih znanja i veština. Na osnovu raspoloživih informacija, utvrđeno je postojanje potrebe kod mladih iz Bečeja za ovakvom vrstom obuke, koja će predstavljati način za rešavanje pitanja sopstvenog zaposlenja kroz mogućnost samozapošljavanja. Kancelariji za mlade je odobreno dva projekta iz ove oblasti. Projekat ’Ja u svetu biznisa’ je odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i za njegovu realizaciju odobren je iznos od 150.000 dinara. Drugi projekat ’Informisanje pospešuje zapošljavanje’ odobren je od strane Ministarstva omladine i sporta, a sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 350.000 dinara. Ovi projekti se bave organizovanjem i realizacijom obuka za pisanje biznis plana, istraživanjem informativnih potreba mladih iz oblasti preduzetništva, pružanjem podrške mladim preduzetnicima kroz formiranje elektronske baze podataka koja će se koristiti u svrhu promovisanja novih mogućnosti za mlade preduzetnike. Pored toga, ovi projekti imaju za cilj informisanje i edukaciju mladih iz svih delova opštine Bečej o oblasti preduzetništva, s obzirom da je uočen deficit informacija, ali i znanja i veština kada je ova oblast u pitanju. Realizacija obuke za pisanje biznis plana će biti podržana i od strane Lokalnog saveta za zapošljavanje. Lokalni savet za zapošljavanje je obezbedio sredstva iz budžeta Opštine u iznosu od 300.000 dinara sa kojim je aplicirao na konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje i obezbedio iznos od dodatnih 300.000 dinara što predstavlja ukupnu visinu finansijskih sredstava u iznosu od 600.000 dinara. Ova sredstva će biti raspoređena na četiri učesnika obuke sa najbolje napisanim biznis planom, kao produktom aktivnog učešća u obuci. Planirano je da se ova sredstva upotrebe kao podsticaj mladim ljudima koji pokreću sopstveni biznis. Kada su u pitanju aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za preduzetništvo mladih koje do sada nisu realizovane, Kancelarija za mlade opštine Bečej će se truditi da iste i ostvari, ili kao nosilac aktivnosti, ili u saradnji sa ostalim relevantnim institucijama. Predviđeno je i da se pojedine aktivnosti iz ovog akcionog plana sukcesivno ponavljaju svake godine, te je planirano da se u 2012. godini realizuju sledeće aktivnosti: organizovanje rada virtuelnih preduzeća, organizovanje obuka i licenciranje za EBCL, organizovanje udruženja ’Bečejci u Bečeju’ u cilju povećanja verovatnoće povratka najboljih studenata u Bečej i njihovo zapošljavanje, realizacija obuke za grupu mladih ljudi koji bi bili angažovani u radu info-centra (ponavljanje ove obuke i naredne godine usled dolaska novih mladih, odnosno ’smene generacija’), obuka ’Hoću da radim’, obuka za poznatog poslodavca, projekat ’Kako ovo radi’, podsticaji poslodavcima za zapošljavanje mladih, povećan pristup nezaposlenih privrednim društvima kroz organizovanje sajma zapošljavanja, definisanje potreba za zapošljavanjem poslodavaca u MSP kroz organizovanje radionica sa MSP na temu HR i definisanje njihovih potreba za zapošljavanjem, pružanje podrške mladim preduzetnicima, podrška razvoju postojećih privrednih društava i radnji koje vode mladi preduzetnici kroz kontinuirane obuke za mlade preduzetnike, osiguravanje pravovremenog informisanja mladih preduzetnika o različitim programima podrške koji su na raspolaganju, podrška razvoju postojećih privrednih društava i radnji – projekat ’Naslednik’, obuke za mlade koji se uključuju u porodični biznis“.
Na osnovu memoranduma o saradnji između opštine Bečej i USAID programa za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti (PPES) broj II 30-30 od 16.3.2009. godine i dopisa od strane USAID broj II 30-53 od 18.3.2009. godine utvrđeno je da će obe ugovorne strane učestvovati u implementaciji Akcionog plana za omladinsko preduzetništvo tako što će obezbediti polovinu finansijskih sredstava koja su neophodna za implementaciju istog.

Priredili: R.M. i K.D.F.

Medijski projekat Bečejskog mozaika „Utiču li mladi na sopstveni život?“ sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja

 

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali