Budžetska inspekcija poslovanja Turističke organizacije: Nije poštovan Zakon o javnim nabavkama, Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave...

  15 decembar 2017
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Nakon letos održanog prvog Festivala na vodi „Tanderbal“ koji je organizovala Turistička organizacija Bečej (TO Bečej) koju je osnovala lokalna samouprava, u medijima se postavilo pitanje o načinu poslovanja Turističke organizacije, o tome da li je ona imala plan javnih nabavki za 2017. godinu i da li je organizovala postupke javne nabavke.

Potom je budžetski inspektor opštine Bečej Đorđe Popov po nalogu predsednika opštine obavio kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja budžetskih sredstava TO Bečej od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

Nakon inspekcijske kontrole naloženo je budžetskom korisniku TO Bečej, da primeni tri mere: da striktno namensko planira i koristi sopstvena sredstva, da striktno primenjuje odredbe Zakona o javnim nabavkama i da striktno primenjuje Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave.

Neki od detalja iz nalaza budžetskog inspektora su interesantni, recimo, od januara do kraja avgusta bilo je raznih plaćanja iz TO Bečej, pre svega u vezi sa „Tanderbalom“. Recimo, firmi „Gold voice“ iz Čačka plaćeno je 490.000 i 316.000 dinara. Pretragom sajta Agencije za privredne registre novinar Bečejskog mozaika je utvrdio da je ta PR agencija za organizovanje koncerata iz Čačka brisana iz registra Agencije. Kao početak obavljanja delatnosti navodi se 14. januar 2016 godine, datum prestanka obavljanja delatnosti je 26. oktobar 2017, a datum brisanja PR agencije iz registra je 27. oktobar 2017. „Mugosu“ iz Beograda plaćeno je 143.000 i 299.000 dinara, inače, PR agencija za poslovne aktivnosti „Mugos“ Beograd, takođe je brisan iz registra Agencije za privredne registre. Datum početka obavljanja delatnosti „Mugosa“ je 22. april 2016. godine, datum prestanka obavljanja delatnosti je 30. novembar 2017. a datum brisanja iz registra 4. decembar iste godine, potvrđuju podaci sa internet sajta Agencije za privredne registre.

U zapisniku budžetskog inspektora navode i plaćanja Radničkom univerzitetu Novi Bečej u iznosu od 294.690 dinara, Magazinu Dani iz Subotice 66.500 dinara, firmi „Bahaya“ iz Beograda 152.000 dinara itd.

Inspektor je prikazao kontrolisane račune do kraja avgusta meseca, a reč je o ukupnom iznosu od 3,7 miliona dinara. Nakon tog vremena bilo je još računa, ali oni nisu bili predmet budžetske kontrole. Inspektor je konstatovao da je na osnovu kontrole uzorkovane dokumentacije utvrđeno da se evidencija ne vodi u skladu sa tačkama 41 do 44 Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave.

Inspektor navodi i da je TO Bečej izvršila rashode za selidbe i prevoz u iznosu od 659.400 dinara, bez dokaza o tome da ugovorena cena nije viša od uporedive tržišne cene, što je suprotno odredbama člana 39 stav 3 Zakona o javnim nabavkama. Plaćanje je izvršeno na osnovu računa omladinske zadruge „Ratarac“ Bečej, piše budžetski inspektor i dodaje da je usluga transporta obavljena za potrebe prevoza u vreme „Tanderbala“.

Za oblast turizma je iz opštinskog budžeta obezbeđeno nešto više od 7 miliona dinara, a potom rebalansom budžeta ukupno 8,05 miliona dinara. Od početka godine do kraja avgusta (period koji je obuhvaćen nalazom budžetskog inspektora) TO Bečej je iz opštinskog budžeta potrošila 4.648.314 dinara i 612.334 dinara sopstvenih sredstava, ukupno 5.260.649 dinara. Najviše je potrošeno na plate, dodatke i naknade zaposlenih 1.544.267 dinara, slede zatim usluge po ugovoru u iznosu od 1.164.891 dinar.

Podsetimo da su u TO Bečej zaposlene četiri osobe: direktor – u vreme obavljanja budžetske kontrole vršilac dužnosti direktora bio je Goran Sadžakov, koeficijent plate 22,50 – administrator u turizmu, koeficijent 10,05, stručni saradnik za razvoj ekoturizma, nautičkog i sportskog turizma, lova i ribolova, koeficijent 10,05, i stručni saradnik za razvoj kulturnog, kongresnog i etno turizma, koeficijent 16,20. Po visini potrošenog novca slede usluge po ugovoru u iznosu od 1.164.891 dinar.

Što se troškova „Tanderbala“ tiče, drugim rebalansom opštinskog budžeta za tu manifestaciju predviđeno je 3.232.000 dinara, a do kraja avgusta je potrošeno 3.005.851 dinar, od toga 2.038.390 dinara za usluge po ugovoru.
TO Bečej je do kraja kontrolisanog perioda potrošila 8,26 milina dinara od ukupno planiranog 11,28 miliona.

Budžetski inspektor je konstatovao da je TO Bečej indirektni budžetski korisnik, ali ostvaruje i sopstvene prihode, ali u Odluci o budžetu opštine Bečej za 2017. godinu prihodi iz ovog izvora finansiranja i iz drugih izvora na podračunu sopstvenih sredstava nisu planirani, međutim, odredbom Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem, obuhvaćen i taj izvor kao izvor finansiranja. Dakle, sve prilive koje TO Bečej ostvaruje obavljanjem dodatnih aktivnosti na tržištu, neposredno ostvaruje preko svog podračuna sopstvenih sredstava, ne podračuna redovnog poslovanja preko kojeg indirektni budžetski korisnik prima sredstva iz budžeta od nadležnog direktnog korisnika, smatraju se dodatnim prihodima. Rashodi koji se finansiraju iz sopstvenih, to jest dodatnih prihoda, moraju da budu u visini procenjenog ostvarenja ovih sredstava. „Imajući u vidu da se, po odluci o budžetu, rashodi čije je izvršenje planirano iz sopstvenih izvora ne mogu izvršavati na teret budžetskih sredstava, u tom smislu je potrebno posebnu pažnju posvetiti planiranju sopstvenih sredstava i time obezbediti nesmetano izvršavanje rashoda iz ovih izvora“, piše u nalazu budžetskog inspektora.
Inspektor je naveo i da je Plan javnih nabavki TO Bečej za 2017. godinu donet 29. avgusta i nije objavljen na Portalu javnih nabavki u roku od 10 dana od dana donošenja, što je suprotno odredbi člana 51 stav 3 Zakon o javnim nabavkama.
Budžetski inspektor započeo je kontrolu poslovanja TO Bečej 4. septembra i okončao je 30. novembra. Nalaze kontrole budžetski inspektor je uputio Turističkoj organizaciji, predsedniku opštine i načelniku Odeljenja za finansije opštine Bečej.

K.D.F.

Opširnije o nalazima budžetskog inspektora u štampanom izdanju Bečejskog mozaika 22. decembra

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija